İbrahim Peygamberİbrahim Peygamber Sumerolog Muazzez lmiye , bu kitab nda, Tevrat, ncil ve Kur an da ge en brahim Peygamber konusunu ele almaktad r Yazar, konuyu arkeolojik buluntular, iviyaz l kaynaklar ve M s r Kumran metinleri nda ve birbiriyle kar la t rarak incelemektedir Kitapta yan t aranan sorulardan baz lar unlard r brahim Peygamber kimdir Neden ve nas l Yahudilerin, H ristiyanlar n, sonra da M sl manlar n atas olmu tur Kendisi, ocuklar ve torunlar hakk nda Tevrat tan nce ne gibi kaynaklar vard r Sumerlilerle bir ilgileri var m d r Muazzez lmiye , bu nemli al mas nda, brahim Peygamber in zellikle Sumerlilerle ve onlar n etkilemi olduklar k lt rlerle ba n incelemektedir. Best Download İbrahim Peygamber author Muazzez İlmiye Çığ For Kindle ePUB or eBook – bluevapours.co.uk

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the İbrahim Peygamber book, this is one of the most wanted Muazzez İlmiye Çığ author readers around the world.

Free Download İbrahim Peygamber by Muazzez İlmiye Çığ For Kindle ePUB or eBook – bluevapours.co.uk
 • Paperback
 • 183 pages
 • İbrahim Peygamber
 • Muazzez İlmiye Çığ
 • Turkish
 • 27 December 2017

10 thoughts on “İbrahim Peygamber

 1. Özlem Güzelharcan says:

  M thi bir ara t rma kitab Muazzez lmiye sadece kutsal kabul edilen metinleri didik didik incelemekle kalmam , insanl k tarihinin ve Mezopotamya n n her t r efsanesini, ara t rmas n , arkeolojik al malar n da incelemi , yurt d ndan nemli kitaplar istemi k t phanelerden, ula mas g makalelere eri mi Bunu ancak tutku ile a klayabiliriz san r m Ku kusuz bu al mada eksiklikler olmu tur, devam n gelecek nesillere b rak yorum diyor kitab bitirirken Kitab n ilk bask s 19 M thi bir ara t rma kitab Muazzez lmiye sadece kutsal kabul edilen metinleri didik didik incelemekle kalmam , insanl k tarihinin ve Mezopotamya n n her t r efsanesin...

 2. Cem says:

  brahim Peygamber in en b y k zelli i,di er peygamberlerden farkl olarak,her semavi dinin de Yahudilik,H ristiyanl k ve slam onu sahiplenmek i in adeta yar malar d r.Bu da bizi,bizi en ok ilgilendiren u sonuca g t r r Asl nda t m dindeki insanlar karde tir.Muazzez lmiye ok ok de erli ...

 3. Erkan says:

  Makes you read , wonder ..

 4. Pınar says:

  Sorgulayarak ya amak,inanmak isteyenler i in ba ucu kaynak kitap

 5. Keo84 says:

  Yazar n bu kitab ile birlikte kutsal kitaplar n s merdeki k keni kitab n beraber okudum.Bir ok olay n kutsal kitaplardan ok daha nce ya am s mer toplumunun yaz tlar nda da yaz l oldu unu iddia etmekte ve yap lan arkeolojik kaz lara i aret ederek bu iddialar n da ispatlamaktad r Yazar, bir anlamda kutsal kitaplar n insanlar taraf ndan yaz ld n ima edip deist bir yakla m sergilemektedir ncelikle, yazar bu al mas ndan ve y reklili inden dolay kutluyorum Kitap size ibrahim peyga Yazar n bu kitab ile birlikte kutsal kitaplar n s merdeki k keni kitab n beraber okudum.Bir ok olay n kutsal kitaplardan ok daha nce ya am s mer toplumunun yaz tlar nda da yaz l oldu unu iddia etmekte ve yap lan arkeolojik kaz lara i aret ederek bu iddialar n da ispatlamaktad r Yazar, bir anlamda kutsal kitaplar n insanlar taraf ndan yaz ld n ima edip deist bir yakla m sergilemektedir ncelikle, yazar bu al mas ndan ve y reklili inden dolay kutluyorum Kitap size ibrahim peygamber ile ilgili detayl bir bilgi ile y zeysel de olsa kutsal kitaplar ve peygamberler hakk nda faydal bilgiler kazand racakt r Bu kitaplar okuyupta inan l iken deist veya ateist olunabilece i iddias na kat lm yorum Ciddi bir ara t rma yap ld nda zellikle kuran kerimde kendisine peygamber g nderilmeyen hi bir toplum olmad s k s k vurgulanmakta...

 6. Zipirinsan says:

  Biraz daha ayr nt l anlatabilirdi bence Hz Musa ve ya ad d nem, yolculu u, Sodom ve Gomorra da ya ananlar konusunda discovery channel ve national geographic ayr nt l belgeseller yapm t Muazzez han m n kitab nda, buralarda anlat lan kadar ayr nt l anlat lm yor zellikle Sodom ve Gomorra n n daha ayr nt l anlat lmas n ben ahsen beklerdim Kitap bir a dolduruyor ve temel bilgileri veriyor Ancak ayr nt s n merak edenler i in ok da yeterli de il Yazar n daha nce yazd kitapla Biraz daha ayr nt l anlatabilirdi bence Hz Musa ve ya ad d nem, yolculu u, Sodom ve Gomorra da ya ananlar konusunda discovery channel ve national geographic ayr...

 7. BTYZ says:

  3 kutsal kitab n belirli b l mleri al narak kitaplarda yaz lanlar n ve anlat lanlar n S mer efsanelerine dayand belirtilmek istenmi S mer efsanelerine dayand r larak yaz lan kitap o u yerde kutsal kitaplarda eli kiler oldu unu...

 8. Ayse Sen says:

  Muazzez lmiye dan S merlilerde tufan ve tufan da T rkler, mabet fahi eli i ve bereket k lt kitaplar n okudum Ancak bu kitap s mer mitolojisi ve Tevrattan beslendikleri i in birbirine ok benziyorlar Birbirinin tekrar gibi Yi...

 9. Bilgehan says:

  Konuya ilgi duyanlar i in kapsaml bir al ma olmu.

 10. Orhan Gülek says:

  Bu alanda al anlar n muhakkak okumas gereken bir eser bence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *