Edebiyat Yazıları II Dişimizin ZarıEdebiyat Yazıları II Dişimizin ZarıBu Kitap, Y Llar Aras Nda Yay Nlanm Edebiyat Konulu Yaz Lardan Olu Mu Tur Kitab N Bu Bask S Na, Daha Nceki Bask Lar Nda Yer Almayan Romanla Hik Yenin Aras A L Yor Ve Elinizdeki Deniz Yaz Lar Girmi Tir NDEK LER Sanat Ve Mk N Kendini Arayan Iir Iirimiz I Kendini Arayan Iir Iirimiz II Kendini Arayan Iir Iirimiz III Di Imizin Zar Galile Denizi Elinizdeki Deniz Sanat G R , Iirimiz Ak Mlar, Toplum Ve Air Hakk Nda Devrimler Ve Edebiyat M Z Romanla Hik Yenin Aras A L Yor Kasaba Edebiyat Mehmed Kif, Yahya Kemal, Necip Faz L Necip Faz L N Iiri I Necip Faz L N Iiri II Necip Faz L N Iiri III Bir Adam Yaratmak A Da Varolu U Sartre, Camus, Malraux Romanc M Z Vo Andri Sonsuzlu Un Kar S Nda Bir Air Saint John Perse Ya Amaktaki Iddetin Foto Raf Ya Da Ac N N Lirizmi Tennessee Williams

Turkish writer, thinker, community leader, poet.He graduated from the Faculty of Political Science at Ankara University and worked in the finance sector for many years He is one of the pioneers of Turkish literature who aims at bridging traditional Islamic beliefs and modern poetic techniques.He sees three essential elements for a poet These three elements he calls Peer Gynt s triangle, according to Karako , exists in Henrik Ibsen s play, Peer Gynt These three elements are Poet must be himself To be himself a poet must transform Second element a poet must be self content Poet must love his art while being transformed by it Thirdly, to be self content, one must feel joy This joy comes not from living but from letting live.http www.dirilisyayinlari.gen.tr kaSezai Karako d 22 Ocak 1933, Ergani, Diyarbak r , T rk air, yazar, d n r ve siyaset i.Karako iirle ilgili g r lerini yazmaya ba lad d nemlerden itibaren iir anlay n da yazm t r Bu konudaki d ncelerini Edebiyat Yaz lar ad n verdi i 3 kitapta toplayan Karako un T rk iirinde son derece zg n bir yeri vard r Onun iiri metafizik bir iirdir T rk iiri geleneksel yap s itibariyle asl nda metafizik bir iirdir Ancak bu zellik Tanzimat tan sonra de i ir Sadece A Hamit te metafizik bir rperti s z konusu olur Onunla tekrar ba layan bu anlay Cumhuriyet in ilk y llar nda Necip Faz l K sak rek te ve Ahmet Kutsi Tecer de kendini g sterir Bunlardan ba ka Yahya Kemal ve Asaf Halet elebi de de metafizik anlay g r l r Fakat bu metafizik unsurlar ad ge en hi bir airin iir anlay n a klamaz, anlatmaz.YT retim G revlisi Yrd Do Dr Ali Y ld z n tespitiyle T rk iirini metafizik bir esasa oturtan air Sezai Karako tur Sezai Karako bunu modern iirin diliyle yapm t r O, Bat edebiyat n da iyi incelemi bir airdir Modern sanattaki soyutlaman n slam anlay na uygun oldu u d ncesindedir ve iirlerini bu y nde geli tirmi tir.Karako geleneksel iire de yakla r, ancak dili farkl d r O, modern iirin diliyle iirlerini yazm t r Poetikas n anlatt ikinci yaz Soyutlama ile ilgilidir Nitekim modern sanat genel anlamda soyutlamaya dayan r Ona g re air, iiri soyutlamada b rak rsa eksik b rakm olur, tamamlanmas i in airin tekrar somutla t rmas yani soyutla t rd eyi tekrar yeni bir ba lama oturtmas gerekir Bunu da Dirili kavram na ba lar.Sezai Karako , airin genel izgilerini, perg nt geni dedi i ilkeyle anlat r Peer Gynt, Norve li yazar Henrik bsen 1828 1906 in en nl oyunlar ndan biridir Karako , Perg nt n, hayat nda bu ilkeleri ya ad n belirtir ve bu ilkeleri iire tatbik eder air, Kendi Kendisi Olmal airin kendi kendisi olabilmesinin biricik yolu, de i mek, ba kala makt r air, Kendine Yetmeli Eserinin tohumunu ve geli tirecek iklimini, airin kendi varl ndan almas anlam na gelir yeterlilik ilkesi Y ni fildi i kuleyi biz d na eviriyoruz evren aire bir fildi i kule olmal afakta kaybetti i g vercinleri, air, bir ikindide bulabilmeli air, Kendinden Memnun Olmal Eserin airini sevin le titretmesi demek bu air, eserini sevmeli Onu ok amal , ama yaramazl klar na da g z yummamal Be enmedi i davran lar n g cendirmeden ona anlatmal onu kendini d zeltmeye kand rmal ve bunu da inand rmal ona Beni and r yor, ah, beni o demeli Memnunluk ilkesinin temeli, sevin tir Ya ama sevinci de il ya atma sevinci dir.

[ Ebook ] ➨ Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı Author Sezai Karakoç – Bluevapours.co.uk
  • Paperback
  • 136 pages
  • Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı
  • Sezai Karakoç
  • Turkish
  • 18 April 2019

10 thoughts on “Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *