Alman Emperyalizminin Türkiye'ye GirişiAlman Emperyalizminin Türkiye'ye GirişiPopular Books, Alman Emperyalizminin T Rkiye Ye Giri I By Lothar Rathmann This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Alman Emperyalizminin T Rkiye Ye Giri I, Essay By Lothar Rathmann Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Alman Emperyalizminin Türkiye'ye Girişi book, this is one of the most wanted Lothar Rathmann author readers around the world.

➟ Alman Emperyalizminin Türkiye'ye Girişi free download ➤ Author Lothar Rathmann – Bluevapours.co.uk
  • Alman Emperyalizminin Türkiye'ye Girişi
  • Lothar Rathmann
  • Turkish
  • 16 September 2019

10 thoughts on “Alman Emperyalizminin Türkiye'ye Girişi

  1. Burak Karakuş says:

    Kabul etmeliyim ki bu kitab bitirmeden nce I D nya Sava ncesi Osmanl n n durumunun bu kadar umutsuz, umutsuzdan da te, topraklar m z n bu kadar d a ba ml oldu unu bilmiyordum Yazar, belge n shas payla masa da, s yledi i her eyi belgeye dayand r yor ve 19 y zy l sonundan I D nya Sava ba lang c na kadarki s re te, Prusya n n Osmanl zerindeki ekonomik ve askeri tahakk m n tasvir ediyor Bu tasvirdeki aktif oyuncular yle Deutsche Bank Alman Devlet Bankas , Siemens, Thyssen Kabul etmeliyim ki bu kitab bitirmeden nce I D nya Sava ncesi Osmanl n n durumunun bu kadar umutsuz, umutsuzdan da te, topraklar m z n bu kadar d a ba ml oldu unu bilmiyordum Yazar, belge n shas payla masa da, s yledi i her eyi belgeye dayand r yor ve 19 y zy l sonundan I D nya Sava ba lang c na kadarki s re te, Prusya n n Osmanl zerindeki ekonomik ve askeri tahakk m n tasvir ediyor Bu tasvirdeki aktif oyuncular yle Deutsche Bank Alman Devlet Bankas , Siemens, Thyssen Alman metal reticisi , Krupp 400 y ll k bir Alman ailesi, Avrupa n n en nde gelen silah reticisi ihracat s Bu iki irket 1999 y l nda birle erek ThyssenKrupp ad n ald lar, ve u anda stanbul un metro a ndaki t m y r yen merdiven ve asans r ihaleleri bunlarda, ilgin bir not olarak belirtmek istedim , Kayser Wilhelm II Prusya Kral , Abd lhamid II Osmanl mparatoru Kitab n temeli yukar da bahsetti im devletler, bu devletlerden birinin, bahsi ge en kurumlar n kullanarak g s z olan n i i lerini kontrol alt na almas , bu s recin d nemin genel s m rgecilik durumuna etkileri ve bunlar n tamam n n I D nya Sava n n ba lang c na etkisi zerine kuruludur Fransa n n 19 Y zy l n ba nda Fransa n n M s r i galinin ard ndan iyice k z an ngiltere Fransa aras ndaki Do u topraklar n n ya mas ve Hindistan a giden yollar n kontrol eki mesi s ras nda olduk a geri planda kalan Prusya devletini harekete ge meye itmeye ba lad 19 Y zy l n ortalar nda Osmanl devletininin ordu yap s n n de i ime ihtiya duydu u iddias yla, Prusya ordusu generalleri Osmanl ordusunu e itme maksad yla T rk topraklar na geldiler ve bu geli , 1900 lerin ba nda, Alman st r tbeli askerlerine Genelkurmay Ba kanl verilmesine kadar ileri gitti Osmanl ordusu, I D nya Sava na da Liman Von Sanders in liderli inde girmi ti Tarih kitaplar nda bu son c mlede bahsetti im k sm n ok st nk r ge ildi ini, asl nda Sanders in GKB olmas n n temellerinin neredeyse 100 y l nce at ld n farkediyorum Osmanl mparatorlu u nun tar m d nda hi bir gelir kayna n n olmamas , sosyal a dan Bat l la ma giri imlerinin ekonomik a dan desteklenememesi, toprak kay plar n n artmas , bunlar n zerine 200 y la yak n s redir co rafi ke ifleri, dinsel reformu, r nesans , sanayi devrimini tecr be etmi Avrupa n n kaynak pazar aray nda birbirleriyle rekabeti, Osmanl topraklar n onlar i in bir f rsat ortam haline getirdi Alman mparatorlu u, bu sava ta, muhtemelen co rafi konumunun ngiltere ve Fransa kadar elveri li olmamas sebebiyle, olduk a geri kald Bu a kapatma giri imi olarak d n len Berlin Ba dat Demiryolu, bir ok a dan, Alman ve Osmanl devletlerinin i ine geliyordu Alman devleti, Frans z ve ngilizlerin Afrika ve Asya daki s m rgelerini birbirlerine ba lama giri imlerini engellemek ve bu b lgede tahakk m sa lamak niyetindeyken, Osmanl mparatorlu u bu tren yolu arac l yla Balkan, Anadolu ve Levant b lgesinin kontrol n sa lama almay planl yordu Osmanl n n Almanlara bu kadar kolay teslim olmas n n sebeplerinden biri de, Almanlar n ngilizler kadar keskin ve sald rgan bir s m r politikas izlemek yerine, niyetini ok belli etmeden, ok daha soft bir politika izlemesidir Bu takti in en nemli g stergelerinden biri, II Wilhelm in 1898 de Do u yolculu u s ras nda am ziyaret ederken kendisini M sl man topluluklar n n hamisi olarak ilan etmesi Bu noktada 1800 lerin ba nda Napolyon un M s r i gal ederken kulland takti in bir benzerini g rmek m mk n O da kendisini dinin koruyucusu olarak duyurmu , ehirlerdeki imamlar ve din adamlar n kendi ad na propagandaya ikna etmi ti zetle u s ylenebilir san r m Kitap, I D nya Sava n n nedenlerini anlamak ad na ok nemli bir ba vuru kayna B lgede geli en kar at malar nda devlet say s artt k a, sava anlar daha h zl almaya ba lam Ba dat Demiryolu nun in as i in Almanlarla yap lan anla ma, Fransa ve ngiltere yi ok rahats z ediyor, Rusya da, Balkanlar n tehlikeye girmesinden korkuyor ve 1907 de anla ma imzalayan Fransa ngiltere birli ine tilaf Devletleri kat l yor Bu kadar b y k devletlerin, 1870 de Frans zlara kar sava ta Avrupaya korku salmaya ba layan ve Prusya Krall ile t m Germenleri birle tirme niyetine giren Almanlar n kar s nda konumlanmas n n ard ndan, sava i in k k sebepler kalm ve 1914 te Rusya n n kontrol nde olan S rp Krall n n ocuk ya ta bir yesinin, Alman devletinin yan nda yer alan Avusturya Macaristan veliaht Franz Ferdinand ld rmesi, bu on y llard r s ren b y k krizin Avusturya Macaristan n S rbistan a, yani asl nda Almanya n n Rusya ya ve tilaf Devletlerine sava ilan etmesiyle sonlanm Kitaba ili kin dikkatimi eken son nokta, kitab n ve sonundaki Rosa Luxemburg a ait k sm n diline hakim olan oryantalist bak a s n n emareleri Kitab n yazar Rathmann da, Rosa Luxemburg da, Marksist bak a s na sahip insanlar Dolay s yla do al olarak dillerini liberal d n rlerden ay rm olmalar n bekliyor insan Ancak hem Rathmann, hem Luxemburg, bir ok k s mda d nemin Osmanl mparatoru Abd lhamid den bahsederken onun Do u despotizminin temsilcisi olmas ndan dem vuruyorlar Evet, elbette Abd lhamid rejimi olduk a bask c yd Fakat Do u despotizmi tabirini ortaya atan liberal oryantalist Alexis de Tocqueville in bu tan mlamay yaparken, kendi lkelerinin de krall k sistemiyle y netilmeye devam ediyor olmas na, ya da Alman imparatorlar n n da en az Abd lhamid kadar bask c ve vah i kararlar verebiliyor olmalar na ra men, neden despotizmi Do u nun zerine y kmaya al t na dair tek soru sormadan bu tabiri kullanm olmalar , garip geldi Ger i Marksizm in kurucusu Karl Marx bile konu Do u toplumlar oldu unda liberal pozitivist izgideki d n rlerden farkl bir tan mlamaya gitmiyordu, bunu da g z n nde bulundurunca takip ilerinin ondan neredeyse 100 y l sonra b yle tan mlamalar yap yor olmalar , ok da garip gelmemeli.Kafa a an, sorular sorduran, 100 y l nce bug nlerle g n m z kar la t rmam z ve ders almam z gerekti ini kafam za daha iyi sokmam z sa layabilecek nitelikte bir 20 Y zy la giri zeti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *