Marx Geri Döndü
   Marx Geri Döndü
Bu derleme kitap triple C nin, 2012 tarihli Marx Geri D nd G n m z Ele tirel leti im al malar A s ndan Marksist Kuram ve Ara t rman n nemi ba l kl zel say s temel al narak haz rland zel say n n amac , dosyay haz rlayan Vincent Mosco ve Christian Fuchs taraf ndan zellikle de 2008 krizinin sonras nda sosyal bilimlerin t m alanlar nda oldu u kadar pop ler medyada da kendisini g steren Marx n geri d n n n ileti im ara t rmalar alan ndaki izlerini s rmek olarak tan mlanmaktad r Mosco ve Fuchs bu izleri s rerken birka tespit zerinden hareket etmektedirler Mosco ve Fuchs a g re ileti im her zaman s n fl toplumlardaki e itsizlik yap lar i erisine g m lm t r ve bu nedenle Marksist medya ve ileti im al malar n n varl nem arz etmektedir Fakat ge ti imiz d nemde neoliberalizmin y kseli i ve d nyay anlama yolu olarak postmodernizmin varl Marksist bilim insanlar na kar bir tecridin uygulanmas na ve Marksist ileti im kuram n n gerilemesine neden olmu tur Kapitalizmin yeni k resel krizi ise, yeni Marksist zamanlar n ba lang c na i aret etmektedir Bu kitapta yer alan makaleler, Marksist kuram n genelde sosyal bilimler, zelde ise ileti im alan nda farkl disiplinleri yakla mlar kendi zg n sorunsallar n koruyarak birle tiren bir konuma yerle ebilece inin ya da t m tehlikesine ra men paradigma de i imi analojisine ba vurarak tan mlanabilecek bir d n m n g stergesi olarak kabul edilebilir.Ancak belirtmek gerekir ki, Mosco ve Fuchs un tercih etti i isme sad k kal narak ba l kta Marx Geri D nd ifadesi benimsenmi olsa da, genel olarak sosyal bilimler ve zelde de ileti im alan na Marx n geri d nm olmas ndan ziyade as l bu alanlar n Marx a geri d n nden s z etmek daha yerinde olacakt r Marx her zaman kapitalizmin en kapsaml z mlemesi olarak yerli yerinde durmaktad r Ayr ca say lar pek fazla olmasa da, sosyal bilimler alan i erisinde Marksizm in kavramlar ile d nyay anlamaya, a klamaya ve de i tirmeye al an ara t rmac lar hep varl n s rd rm t r Son zamanlarda ger ekle en ise sadece bu konumu benimseyen ara t rmac lar n say s n n artm oldu u ya da art k gen ara t rmac lar n da Marksist z mlemenin ve kavramlar n ge erlili inin fark na varm olmalar d r. Best Read Books Marx Geri Döndü Author Vincent Mosco - Christian Fuchs - Funda Başaran – bluevapours.co.uk

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Marx Geri Döndü book, this is one of the most wanted Vincent Mosco - Christian Fuchs - Funda Başaran author readers around the world.


   Marx Geri Döndü
 By Vincent Mosco - Christian Fuchs - Funda Başaran IBN : Format : Paperback – bluevapours.co.uk
 • Paperback
 • 440 pages
 • Marx Geri Döndü
 • Vincent Mosco - Christian Fuchs - Funda Başaran
 • Turkish
 • 08 May 2017

10 thoughts on “ Marx Geri Döndü

 1. Diyar Saraçoğlu says:

  Ele tiriler ileti im al malar i in ok nemli bir al ma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *