نشریه ی عروسک سخنگو (شماره ی مرداد و شهریور 1393) 273 و 274

نشریه ی عروسک سخنگو (شماره ی مرداد و شهریور 1393) 273 و 274عروسک سخنگو جُنگی است ازنقاشی، شعر، داستان، ترجمه، کتاب و از بچه ها و برای بچه هاعروسک سخنگو کلمه است برای بچه هایتاسالهعروسک سخنگو نخستین و یگانه نشریه ی مستقل «ادبیات مدرن» کودکان ایران است.

Is a wellknown author, some of his books are a fascination for readers like in the نشریه ی عروسک سخنگو شماره ی مرداد و شهریور و book, this is one of the most wanted زری نعیمی author readers around the world.

نشریه ی عروسک سخنگو Kindle Æ
  • Paperback
  • 181 pages
  • نشریه ی عروسک سخنگو (شماره ی مرداد و شهریور 1393) 273 و 274
  • زری نعیمی
  • Persian
  • 07 January 2019

8 thoughts on “نشریه ی عروسک سخنگو (شماره ی مرداد و شهریور 1393) 273 و 274

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *