Erken Kaybedenler

Erken Kaybedenler❰Download❯ ➺ Erken Kaybedenler Author Emrah Serbes – Bluevapours.co.uk Ankara polisiyeleriyle tan d m z Emrah Serbes, bu defa direksiyonu k r yor ve edebiyat m zda pek de i lenmemi bir ba ka meseleye el at yor Erkek ocuklar n enerjik, h z nl , alengirli d nyas na giriyor Ankara polisiyeleriyle tan d m z Emrah Serbes, bu defa direksiyonu k r yor ve edebiyat m zda pek de i lenmemi bir ba ka meseleye el at yor Erkek ocuklar n enerjik, h z nl , alengirli d nyas na giriyoruzBaba al yor, anne ev han m , muhafazak rl n kalesi iler, yoksullar, teyzeler, abiler Kolay a layan sert adamlar Ta ra seyrekli i, mahallenin kalabal K skan , gururlu, saf ergenler Emrah Serbes, abuk fkelenen, kolay vazge en, ba tan km erkek ocuklar konu turuyor Kederli, insana dokunan komik hik yeler bunlar Dizinin dizime de i i, Handan n annesi i in bir kelebe in kanat rp ysa benim i in kas rgayd Ka sene ge ti, h l unutmam, g nde en az be sefer akl ma gelir Biliyorum bu durumun, k keni memeden kesildi im g ne kadar uzanan psikolojik nedenleri vard r Ama bir kad n unutulmaz yapan ey, bir vakitler ona duyulan arzunun iddetiyle do ru orant l de il midir O arzunun k y s nda, ger ekle me olas l n n tam yan ba nda, sanki arada ba ka hi bir engel yokmu gibi rahat davranabilmekle, kendini o tatl yan lsamaya kapt rabilmekle do ru orant l de il midir Bu olgunun da m sorumlusu benim mutsuz ge en ocuklu um Cevap Yok Kal rs n yle Ta rada ve k inatta, yapayaln z kalm erkek ocuklar n hik yesiErken Kaybedenler Yoldan km bir neslin manifestosu.

Emrah Serbes was born in Yalova, Turkey He graduated from the theater department of Ankara University, and he currently writes for newspapers, magazines, and television His short story collection, Erken Kaybedenler Predestined Losers , was published in Serbes s novels include Her Temas z B rak r Every Touch Leaves a Trace and Son Hafriyat The Last Excavation , both noir mysteries set in Ankara and later developed into the hit television series Behzat followed by the film Behzat Seni Kalbime G md m Behzat I Buried My Heart His newest novel, The King of Taksim Square, is his English debut.

Paperback ï Erken Kaybedenler eBook ✓
  Paperback ï Erken Kaybedenler eBook ✓ sefer akl ma gelir Biliyorum bu durumun, k keni memeden kesildi im g ne kadar uzanan psikolojik nedenleri vard r Ama bir kad n unutulmaz yapan ey, bir vakitler ona duyulan arzunun iddetiyle do ru orant l de il midir O arzunun k y s nda, ger ekle me olas l n n tam yan ba nda, sanki arada ba ka hi bir engel yokmu gibi rahat davranabilmekle, kendini o tatl yan lsamaya kapt rabilmekle do ru orant l de il midir Bu olgunun da m sorumlusu benim mutsuz ge en ocuklu um Cevap Yok Kal rs n yle Ta rada ve k inatta, yapayaln z kalm erkek ocuklar n hik yesiErken Kaybedenler Yoldan km bir neslin manifestosu."/>
 • Paperback
 • 143 pages
 • Erken Kaybedenler
 • Emrah Serbes
 • Turkish
 • 24 May 2019
 • 9789750506

10 thoughts on “Erken Kaybedenler

 1. Ugur says:

  Erken Kaybedenler Emrah Serbes in okudu um ilk kitab yd Kitaba ba larken roman diye ba lam t m ama k sa hikayelerden olu mu bir kitap oldu unu g rd m Hikayelerden 1 2 tanesinde di erleri ile ili kiler g rd m, belki daha dikkatli okumu olsam o ili kilerin daha da ok oldu unu da g rebilirdim.Hikayelerin ortak temas ergen erkek ocuklar n n hayatlar ve zellikle de ya a b y k k zlara olan ilgileri ve davran lar zerine.Hikayelerin t m n be endim, baz lar n okurken kendi kendime bildi Erken Kaybedenler Emrah Serbes in okudu um ilk kitab yd Kitaba ba larken roman diye ba lam t m ama k sa hikayelerden olu mu bir kitap oldu unu g rd m Hikayelerden 1 2 tanesinde di erleri ile ili kiler g rd m, belki daha dikkatli okumu olsam o ili kilerin daha da ok oldu unu da g rebilirdim.Hikayelerin ortak temas ergen erkek ocuklar n n hayatlar ve zellikle de ya a b y k k zlara olan ilgileri ve davran lar zerine.Hikayelerin t m n be endim, baz lar n okurken kendi kendime bildi im bile oldu Hikayelerde yer alan erkek ocuk karakterlerin tav rlar ve d nme bi imleri Alper Can g z n Alper Kamu sunu hat rlatt bana yer yer.Kitap bir rp da bitiyor ve insan gerisini ar yor Tek oturu ta s k lmadan bitirdi im kitaplar n aras nda kendine bir yer bulmu oldu.Reviewed on October 10, 2014 Plot 7 10Characterization 9 10Style 9 10Setting 7 10Entertainment 10 10Overall 4.2 5.0

 2. Haktan says:

  Kitap okuyanlar genelde bu okuma i ini ve do al olarak kitaplar ok ciddiye al rlar Bir yerden sonra okuma zevki, tarz da oturdu mu kitaplar zor be enir hale gelirler Hikayenin giri i, finali b yle olmu , yazar n slubu yleymi , g zlemleri de yleymi Olaylar olaylar. Gelgelelim, baz kitaplardan zevk almak i in bu ciddiyeti bir kenara b rakmak gerekir te bu kitap da bana g re onlardan bir tanesi Ciddi bir g zle bak nca her hikayede ele tirilecek eyler bulmak m mk n ama bundan s y Kitap okuyanlar genelde bu okuma i ini ve do al olarak kitaplar ok ciddiye al rlar Bir yerden sonra okuma zevki, tarz da oturdu mu kitaplar zor be enir hale gelirler Hikayenin giri i, finali b yle olmu , yazar n slubu yleymi , g zlemleri de yleymi Olaylar olaylar. Gelgelelim, baz kitaplardan zevk almak i in bu ciddiyeti bir kenara b rakmak gerekir te bu kitap da bana g re onlardan bir tanesi Ciddi bir g zle bak nca her hikayede ele tirilecek eyler bulmak m mk n ama bundan s yr l r da hikayelerdeki o h z nl komediye kendinizi kapt rabilirseniz bu kitab sevmeniz muhtemel Hele bir de bu hikayelerin kahramanlar gibi orta alt ekonomik d zeyde, gelenek i dindar bir aileden geliyor, a k ve cinsellik konusunda utand ran bir ocuklu unuz var bir de s k nt l i e kapan k bir tipseniz bu kitab ok sevmeniz de muhtemel Yukar da sayd klar mdan baz lar size tan d ksa bu kitab okuyup e lenebilirsiniz Ama yine uyaray m ok ciddiye almay n, s per kitap diye beklemeyin Bo bir an n zda az c k kafa da tmak i in, erez niyetine okuyun Bana g re 8 hikayeden 2 si ok t rt, 1 i ok iyi Aras na raz ysan z al n bir ara geni geni okuyun

 3. Yekpeykan says:

  D nyan n her eyin kendi etraf nda d nd n d nen T rk ocuklar n n ergenli e uzanan yolculu una k tutuyor Zaman i inde de i en sosyal yap m z g zler n ne seriyor Masum ocukluk gitmi yerini kutulardan dolma ihtiya lar ve d rt lerle hareket eden k k adamlar alm.Ortak zellikleri hepsi erken kaybetmi Okurken keyif ald m yerler bolca oldu Emrah Serbes in okundu um ilk kitab yd ve anlat m ho uma gitti ve di er kitaplar n nda da mutlaka yle olacakt r diye umuyorum Akl havad D nyan n her eyin kendi etraf nda d nd n d nen T rk ocuklar n n ergenli e uzanan yolculu una k tutuyor Zaman i inde de i en sosyal yap m z g zler n ne seriyor Masum ocukluk gitmi yerini kutulardan dolma ihtiya lar ve d rt lerle hareket eden k k adamlar alm.Ortak zellikleri hepsi erken kaybetmi Okurken keyif ald m yerler bolca oldu Emrah Serbes in okundu um ilk kitab yd ve anlat m ho uma gitti ve di er kitaplar n nda da mutlaka yle olacakt r diye umuyorum Akl havada g nl havada yeti en bir neslin bunal msal ergenli in sonras acaba nas l olur Bilinmez..Be endi im yerleden Sonu ta sevilen her kad n g zel bir ark d r, b t n s zlerini hat rlayamazs n belki ama melodisi akl nda kal r ne kt m, G z ya art c gaz s kman za gerek yok dedim Arkada lar zaten yeterince duygusal insanlar

 4. Gulen says:

  Ebeveyn olmak zor i , s rekli endi e i inde ya yorsun Eline verilen minicik bir varl yeti tirmeni bekliyorlar senden Bir ebeveyn olarak ben en b y k endi emi o lumun ergenli i nas l ge ecek diye d n rken ya yorum eh tabi bir de askere gitti inde ne olacak var, ama askerlik gene bir ekilde hallediliyor da, ergenlikten nas l ka acaks n.Bu hikayeleri, bir erkek evlat annesi olarak okudum, baz noktalarda g lmekten g z mden ya geldi off dedim o u zaman ya bu bizim de ba m za gelebil Ebeveyn olmak zor i , s rekli endi e i inde ya yorsun Eline verilen minicik bir varl yeti tirmeni bekliyorlar senden Bir ebeveyn olarak ben en b y k endi emi o lumun ergenli i nas l ge ecek diye d n rken ya yorum eh tabi bir de askere gitti inde ne olacak var, ama askerlik gene bir ekilde hallediliyor da, ergenlikten nas l ka acaks n.Bu hikayeleri, bir erkek evlat annesi olarak okudum, baz noktalarda g lmekten g z mden ya geldi off dedim o u zaman ya bu bizim de ba m za gelebilir, ne yapar m ki dedim bu ba m za gelse Sonra d nd m de g ler miyim acaba hikayeleri okurken g ld m gibi o lumun y z ne, o da nefret eder mi acaba annesi onu anlam yor diye O da der mi bana sevmiyorsun Yeterince sevmiyorsun Yeterince sevsen, b t n sevmeyenler ad na da severdin beni diye Bir anne olarak kald r r m ki bunu y re im ok g zel anlatm Emrah Serbes, g n gelir ben de g r r m bakal m bizim ergenli imiz nas l ge ecek o u kad n anne olduktan sonra ocuklar ile kendilerini b t nle tirip, bizli konu maya ba lar bizim ate imiz kar mesela ya da biz bir t rl yemek yiyemeyiz, o sebeple ergenli e de biz girece iz

 5. James says:

  Kitab n son yk s ne gelene kadar okudu um yk ler, ortalaman n zerinde, fazla derine inmese de gezindi i y zeyde olduk a ak c , e lenceli, aforizmik ve bazen etkileyici bile olabilen hik yelerdi Birka sanki sadece kitab kal nla t rmak i in konulmu gibi geldi, baz s biraz daha derine inilse olduk a g zel karakterler karabilecek kadar potansiyele sahipti Ancak son yk , bana kal rsa T rk e yaz lm en g zel yk lerden biri Sadece anlat c kahraman anti kahraman de il, yk n n yan karak Kitab n son yk s ne gelene kadar okudu um yk ler, ortalaman n zerinde, fazla derine inmese de gezindi i y zeyde olduk a ak c , e lenceli, aforizmik ve bazen etkileyici bile olabilen hik yelerdi Birka sanki sadece kitab kal nla t rmak i in konulmu gibi geldi, baz s biraz daha derine inilse olduk a g zel karakterler karabilecek kadar potansiyele sahipti Ancak son yk , bana kal rsa T rk e yaz lm en g zel yk lerden biri Sadece anlat c kahraman anti kahraman de il, yk n n yan karakteri gibi g r nenler bile tipleme olmaktan k p, nevi ahs na m nhas r birer karaktere b r nebilmi Bazen bir yk n n giri c mlesini veya biti c mlesini seversiniz, ben Kimi Sevsem kmaz n n son sayfas n yere g re s d ramayabilirim Ba l ba l na sadece bu son sayfa bile ok iyi bir hik ye olarak, ayr ca okunabilir Zevkle, defalarca an lacak, payla labilecek bir yk ve bir yk sonu

 6. Esra says:

  bu t rden ilk defa bir kitap okuyorum, bu y zden ne d nsem eksik gelirmi gibi geliyor.kitapta 8 tane birbirinden farkl erkek gencinin hikayesi anlat l yor ama benim favorim birinci hikaye.sevmedi im pek fazla bir zelli i yok ama cinselli e bu kadar nem vermeleri baz yerde beni rahats z etti.bunun d nda yazar n dilini de ok sevdim, ak c l n da ok sevdim ve s k s k g ld rmesini de ama elim 5 e gitmiyor, san r m uanl k 4 verece im sonradan de i edebilir d

 7. Aylin Kalebek says:

  Hikayelerin hepsi birbirinden gercek ve h z nl O kadar do al yaz lm ki, sanki Emrah Serbes anlatt , ben dinledim Arada a p okumalik Sonu ta sevilen her kad n g zel bir sark dir, b t n s zlerini hat rlayamazsin belki ama melodisi akl nda kal r.

 8. Seda says:

  Tan d m herkese bir kopya hediye etmek istedim.

 9. Aykut Kısa says:

  Kitab n kapa n ve ismini g r nce duygusal sars c bir roman okuyaca m diyordum ok ciddi ekilde yan lm m Bu kitap ne bir roman ne de duygusal bir metin inde 8 tane yk var ve ben kahkahalar atarak okudum bu yk leri yk lerde anlat c konumunda hep erkek ocuklar var Ya lar 8 17 aras nda Anlat c konumundaki ocuklar n hepsi b y m de k lm dedi imiz zelliklere sahip ocuklar Yani 12 ya ndaki ocu un a z ndan duydu unuz eylere bu nas l ocuk lan diye tepki vermeyin Yaza Kitab n kapa n ve ismini g r nce duygusal sars c bir roman okuyaca m diyordum ok ciddi ekilde yan lm m Bu kitap ne bir roman ne de duygusal bir metin inde 8 tane yk var ve ben kahkahalar atarak okudum bu yk leri yk lerde anlat c konumunda hep erkek ocuklar var Ya lar 8 17 aras nda Anlat c konumundaki ocuklar n hepsi b y m de k lm dedi imiz zelliklere sahip ocuklar Yani 12 ya ndaki ocu un a z ndan duydu unuz eylere bu nas l ocuk lan diye tepki vermeyin Yazar bunu bilerek yapm olsa gerek yk lerin hepsi g zel ama ben st Kattaki Ter rist ve Kimi Sevsem kmaz yk lerini ayr bir be endim Onlarda daha ok kahkaha att m.Emrah Serbes bu hikayelerde anlat c konumuna ocuklar ge irmi olsa da siyasi i neleme yapmaktan geri durmam Siyaset,politika,g ndem,yak n tarihimiz bunlar Emrah Serbes in kitaplar nda baya yer tutuyor Bu kitapta da b yle.Ben ok sevdim G n l rahatl ile neririm

 10. Tugba says:

  Erken Kaybedenler ile birlikte nihayet Emrah Serbes le tan m oldum ok iyi oldu ok da iyi g zel oldu bence Kitab n anlat m dilini ok sevdim ncelikle C mle ge i leri, esprileri sat rlara i leyi i ok ba ar l u c mleyi okurken ok e lendim mesela Taburcu olduktan sonra Dursun amca telefonlara bakmaya ba lad t p d kkan nda , ben de sipari leri teslim etmeye Bu sayede baya kol kas yapt m ama anam a lad , sahiden a lad , ka sefer s yledi babama, Yeni birini al yan na bu ocu Erken Kaybedenler ile birlikte nihayet Emrah Serbes le tan m oldum ok iyi oldu ok da iyi g zel oldu bence Kitab n anlat m dilini ok sevdim ncelikle C mle ge i leri, esprileri sat rlara i leyi i ok ba ar l u c mleyi okurken ok e lendim mesela Taburcu olduktan sonra Dursun amca telefonlara bakmaya ba lad t p d kkan nda , ben de sipari leri teslim etmeye Bu sayede baya kol kas yapt m ama anam a lad , sahiden a lad , ka sefer s yledi babama, Yeni birini al yan na bu ocu u bu kadar yorma, bak ehliyeti de yok, kamyonetle i ner birini Allah muhafaza dedi ama dinletemedi Bazen e lendirici oldu u kadar d nd r c yd de ten kurtulmak i in o kadar k rm z da ge tim, a r h z yapt m, hatal sollad m, hatta sa lad m Ceza kesmeyi b rak, ehliyet soran bile olmad T p kamyonetlerine trafik nceli i var ehrimizde, bir ambulans of rleri bir de biz kar an eden yok Yazar insan davran lar na, aile ya ant lar m za, siyasete, yasalara, toplumdaki sert ama duygusal karakterlere abilere, teyzelere ergenlik a ndaki k skan , saf, gururlu erkek ocuklar n n g z yle bakm kitapta Bu ocuklar n konu turdu u birbirinden ba ms z 8 yk koymu kitab na yk ler bazen ok komik olup e leniyor bazen de duyguland r yor, d nd r yor insan.Garipsedi im sadece tek bir konu var O da 8, 12, maksimum 14 ya ndaki ocuklar n boylar ndan b y k asl nda pek g ncel olmayan kelimeler kullanmalar yd Mesela bir ortaokul rencisi var m d r ki E ek sudan gelinceye kadar d vmek istedim onu ama Sedef e ay p olmas n diye kolundan itmekle iktifa ettim yetindim demek desin Ayn ekilde insan 14 ya nda bir ocuktan stelik 2000 li y llarda ne zaman sevilecek y nlerimi tasnif ettin yle diye bir c mle duyunca bu ok da do al gelmiyor Bu detay d nda di er her ey ok ama ok g zeldi Emrah Serbes ten okumak istedi im bir sonraki kitap M ptezeller ve onu okumaya ba layaca m g n iple ekiyorum Al nt larnk b y d k e arzular m k ld , beklentilerim k ld B y d k e yle k ld m ki i imde ta acak bir ey kalmad B y menin bir bedeli varsa i te bu, yar m metre uzad m, yirmi kilo ald m ve d nyadan vazge tim Makine m hendisi adams n, istesen tank yapabilirdin En az ndan taramal t fek yapabilirdin Ama sen ama r makinesi yapmay tercih ettin Neden a bi neden Onursuz ge mi inin kirli ama rlar n y kamak i in mi Yerde kalan kan m z y kamak i in mi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *