Kayıp Hayaller Kitabı

Kayıp Hayaller Kitabı❰Read❯ ➬ Kayıp Hayaller Kitabı Author Hasan Ali Toptaş – Bluevapours.co.uk Metinlerini varolu ve yokolu zerine kurarak varolu ulu u ta raya ta mas yla zg nl k kazanan, sade dilinden y kselen m zikle giderek hayat yaz ya, yaz y ise b y l bir hayata benzeten bir yazarYazma ser Metinlerini varolu ve yokolu zerine kurarak varolu ulu u ta raya ta mas yla zg nl k kazanan, sade dilinden Kayıp Hayaller PDF/EPUB ² y kselen m zikle giderek hayat yaz ya, yaz y ise b y l bir hayata benzeten bir yazarYazma ser venini hayat kelime kelime geni letmek olarak adland ran Hasan Ali Topta , metinlerini birer senfoniye de d n t rerek, d ar yla i erinin, g r nenle i d nyan n, ger eklikle r yalar n, somutla soyutun arp mas ndan do an tekinsiz bir atmosfere a r yor okurunu Tam bir yaz ustal yla, T rk enin imk nlar n sonuna kadar zorlayarak, edebiyat n b y l d nyas na kap lar a arakBelki de kasaban n st nde asa t k rt lar n and ran yorgun kanat sesleriyle u up duran bir ku um art k ben, miniminnac k bir bulutum, ya da ne bileyim, sokaklarda savrulan herhangi bir eyin h l g r lememi herhangi bir yan y m.

Hasan Ali Topta , a truck driver s son, was born in Baklan, southwest Anatolia, in After completing his Kayıp Hayaller PDF/EPUB ² military service, he survived by doing odd jobs until he found a position at the Office of Inland Revenue He worked in various small towns as a bailiff and treasurer, and finally as a tax officer Following the publication of a few short stories in journals and anthologies, he paid for the printing of his first volume of stories Bir G l n Kimli i in He submitted his second novel G lgesizler to the Yunus Nadi Prize jury, and won This novel was later adapted into a feature film Topta has received many other awards, including the Cevdet Kudret Liteary Award for his novel Bin H z nl Haz and the Orhan Kemal Award for Best Novel for Uykular n Do usu Yaln zl klar , poetic texts he constructed as a series of encyclopedia entries, has been successfully adapted to the stage Topta retired in , and since then has dedicated himself fulltime to his writing His most recent book, the novel Heba , will be published in English by Bloomsbury in , and is to be followed by the English translation of G lgesizler Topta s work has been published in many languages, including Dutch, French, German and Korean.

Kayıp Hayaller Kitabı Kindle ç Kayıp Hayaller
  Kayıp Hayaller Kitabı Kindle ç Kayıp Hayaller ar yla i erinin, g r nenle i d nyan n, ger eklikle r yalar n, somutla soyutun arp mas ndan do an tekinsiz bir atmosfere a r yor okurunu Tam bir yaz ustal yla, T rk enin imk nlar n sonuna kadar zorlayarak, edebiyat n b y l d nyas na kap lar a arakBelki de kasaban n st nde asa t k rt lar n and ran yorgun kanat sesleriyle u up duran bir ku um art k ben, miniminnac k bir bulutum, ya da ne bileyim, sokaklarda savrulan herhangi bir eyin h l g r lememi herhangi bir yan y m."/>
 • Paperback
 • 282 pages
 • Kayıp Hayaller Kitabı
 • Hasan Ali Toptaş
 • Turkish
 • 24 January 2019

10 thoughts on “Kayıp Hayaller Kitabı

 1. Murat Gonul says:

  Hasan Ali Topta tam bir T rk e b y c s Bu kitab nda da gayet yal n bir hikayeyi insan al p g t ren, masalla harmanla m a l bir anadolu diliyle yazm Anlat m si er kitaplar nda oldu u gibi s ra d Okudu um kimseye benzemeyen zg n bir ses ve tarz var Kay p Hayaller Kitab nda da d nyay alg lay ve hikaye anlat c l n n y ksekli iyle beni son derece etkiledi Neresi hayal neresi ger ek ben de kar t rd m gitti G lgesizler de oldu u gibi yine k rsal ya am , kasaba hayat n aba Hasan Ali Topta tam bir T rk e b y c s Bu kitab nda da gayet yal n bir hikayeyi insan al p g t ren, masalla harmanla m a l bir anadolu diliyle yazm Anlat m si er kitaplar nda oldu u gibi s ra d Okudu um kimseye benzemeyen zg n bir ses ve tarz var Kay p Hayaller Kitab nda da d nyay alg lay ve hikaye anlat c l n n y ksekli iyle beni son derece etkiledi Neresi hayal neresi ger ek ben de kar t rd m gitti G lgesizler de oldu u gibi yine k rsal ya am , kasaba hayat n abart s z ve g steri sizce anlatm Muhte emdi

 2. Hakan says:

  Topta okumak ayr bir macera, ayr bir keyif Pek ba ka bir eye benzemiyor Bu kadar ak c bir T rk e ye, zengin imgeleme sahip yazar m z fazla de il herhalde M tevazi duru uyla da takdire ayan bir edebiyat Ta ran n varolu usu Yer yer Nuri Bilge Ceylan da hat rlatt bana Kay p Hayaller Kitab , sert bir ta ra roman Ama bunun ok eksik bir ifade oldu unun da fark nday m i e ge en yk leri, b y leyici dili apayr bir d nyaya s r kl yor okuyan Ger ek edebiyat merakl lar na tavs Topta okumak ayr bir macera, ayr bir keyif Pek ba ka bir eye benzemiyor Bu kadar ak c bir T rk e ye, zengin imgeleme sahip yazar m z fazla de il herhalde M tevazi duru uyla da takdire ayan bir edebiyat Ta ran n varolu usu Yer yer Nuri Bilge Ceylan da hat rlatt bana Kay p Hayaller Kitab , sert bir ta ra roman Ama bunun ok eksik bir ifade oldu unun da fark nday m i e ge en yk leri, b y leyici dili apayr bir d nyaya s r kl yor okuyan Ger ek edebiyat merakl lar na tavsiye edilir

 3. Seval Yılmaz says:

  Kay p Hayaller Kitab , Hasan Ali Topta __________________________________________________________ Senin hayat n benim sana demediklerim kadar noksan __________________________________________________Hasan Ali Topta n ilk kez 1996 y l nda yay mlanan ve yazar n nc roman olan kitab Kay p Hayaller Kitab Hasan, Hamdi nin dedesi ve yazar olmak zere anlat c n n a z ndan dinledi imiz roman, bu y n yle oksesli bir yap ya sahip Yine klasik bir Topta kitab iirsel bir dil, masals anl Kay p Hayaller Kitab , Hasan Ali Topta __________________________________________________________ Senin hayat n benim sana demediklerim kadar noksan __________________________________________________Hasan Ali Topta n ilk kez 1996 y l nda yay mlanan ve yazar n nc roman olan kitab Kay p Hayaller Kitab Hasan, Hamdi nin dedesi ve yazar olmak zere anlat c n n a z ndan dinledi imiz roman, bu y n yle oksesli bir yap ya sahip Yine klasik bir Topta kitab iirsel bir dil, masals anlat m ve m thi bir dil i ili i ustal Dil i ili i demi ken, e er a ina de ilseniz, Topta n s ra d dilinden de bahsedeyim Topta n masals d nyas nda yemye il ayd nl k lar, am kokulu an sesleri , s tbeyaz kokan ye illik ler, masmavi ses ler, sapsar sessizlik ler vard r be duyu yer de i tirerek b y l bir dil meydana gelir Bu romanda da olaylar k k bir ta ra kasabas nda, yazar n da memleketi olan Denizli de ge er Hayallerden ba ka s nacak yurdu olmayan bir ocuk, gen lik a k n n hayallerinin pe inden giden ya l bir adam, a k ac s ndan deli divane olmu bir kad n ve yine var olman n a rl na hayalleriyle katlanabilen bir baba anlat l r Kay p hayaller dir bunlar asl nda Hayata hayalleriyle tutunmaya al an insanlar, h z nl ve trajik bir sonla biten bir a k hik yesi Hayat n bu kadar kar k g r nmesinin sebebi inan lmaz derecede basit olu undand r ger ekten de Bu kadar sade ve basit olaylar ancak bu kadar muhte em bir dille anlat labilirdi Bu dil ayn zamanda sinematografik bir zellik de ta yor bence nk Topta n anlatt olaylar ve mek nlar t m ihti am yla g z n zde canlan yor ve haf zan za kaz n yor, uzun s re o sahneleri g r nt leri unutam yorsunuz Topta ile tan ma kitab olarak pek uygun olmayabilir bu kitap, Ku lar Yas na Gider uygun bir ba lang olabilir Be enirseniz dozu giderek artt rabilirsiniz Bence ya ayan en b y k romanc lardan olan Topta ile en k sa s rede tan n Ayr ca, galiba Topta n kitaplar n n leti im bask s kitap kapaklar n daha ok seviyorum

 4. Gülşen says:

  Var h km nde bir yoktur benim ula amay p da y llard r hasretini ekti im, yok h km nde bir vard rBu sadece 275 sayfadan 1 c mle yle c mleler ki insan n beyninde saatin arklar n and ran hummal bir al ma ba lat p sonuna geldik diyemeyece imiz m rl k bir pille hem yorulup yo rulup hem de muazzam keyif ald m Hasan Ali Topta n okudu um ilk kitab ke ke daha erken tan abilseydim diyorum ama telafisini di er kitaplara sakl yorum

 5. Serbay GÜL says:

  Bence ,kimse Hasan Ali Topta kitaplar n bitirmeden en sevdi i kitaplar s ralamas hakk nda fikir beyan nda bulunmamal Yine klasik Hasan Ali efsunu ile dolu bir kitap daha Sizi i erisine yle bir al yor ki kitap elinizden b rakmak imkans z bir hale geliyor fakat, ne g z, ne ak l yetmiyor okumaya, yoksa tek seferde bitecek lezzette bir kitap Kitap bittikten sonra da i erisinden kmak g le iyor Hasan Ali Topta n herhangi bir kitab n okuduktan sonra elime ba ka bir kitab almak ok zor o Bence ,kimse Hasan Ali Topta kitaplar n bitirmeden en sevdi i kitaplar s ralamas hakk nda fikir beyan nda bulunmamal Yine klasik Hasan Ali efsunu ile dolu bir kitap daha Sizi i erisine yle bir al yor ki kitap elinizden b rakmak imkans z bir hale geliyor fakat, ne g z, ne ak l yetmiyor okumaya, yoksa tek seferde bitecek lezzette bir kitap Kitap bittikten sonra da i erisinden kmak g le iyor Hasan Ali Topta n herhangi bir kitab n okuduktan sonra elime ba ka bir kitab almak ok zor oluyor Her defas nda postmodernizmin ivisini daha ne kadar y kseklere akacak diye d nmekteyim Muazzam bir kitapt , bu salg n s recinde ba ma gelmi olan en g zel ey olarak hat ralar mda kalacak bu kitap

 6. Cansu says:

  Bunu biliyor muydun G k e gelin Hi d n p merak etmi miydin acaba senden neleri saklad m ben bunca y l Ku kusuz merak etmemi sindir Benim tutup baz eyleri saklayabilece im yani, akl n n ucundan bile ge memi tir Oysa yapt m bunu ben i imde saklad klar mla y llarca hem hayat buldum hem yan p kavruldum S zgelimi, desem ki imdi sana ben orbay bug n m kadar i tim, k s k s g lersin.Sonra desem ki sana ben a r yaral y m gen li imden beri hop oturup hop kalkar benden beter olur belki de Bunu biliyor muydun G k e gelin Hi d n p merak etmi miydin acaba senden neleri saklad m ben bunca y l Ku kusuz merak etmemi sindir Benim tutup baz eyleri saklayabilece im yani, akl n n ucundan bile ge memi tir Oysa yapt m bunu ben i imde saklad klar mla y llarca hem hayat buldum hem yan p kavruldum S zgelimi, desem ki imdi sana ben orbay bug n m kadar i tim, k s k s g lersin.Sonra desem ki sana ben a r yaral y m gen li imden beri hop oturup hop kalkar benden beter olur belki de akl n oynat rs nAma akl n ba na devi irip de bir an, bunca y ll k yol arkada m n k r olas ca d nyada ula amad bir ey varm da benim bundan hi haberim yokmu demezsin Bilirim ula lan her eyde ula lamayan bir ba ka eyin yoklu u vard r ve o, onun kadar noksand r da demezsin Sen inat edip bunlar demiyorsun ya ben de ona ula abilmemin asla m mk n yoktur,art k hi tasalanma demem sana.Bundan byle o hem vard r yery z nde hem yoktur da demem stelik yledir oysa, var h km nde bir yoktur benim ula amay p da y llard r hasretini ekti im yok h km nde bir vard r

 7. Olcay says:

  Bir o oldu bir ben oldu bir sen oldu Bir ocu un hayalleri nsandan e yaya e yadan hayvana gidip gelen, Nuri Bilge Ceylan filmi tad nda bir anlat m bir yalan n sokaklar nda m y m

 8. Resul says:

  Hasan Ali Topta daima okumak istiyor, s rekli erteliyordum Ancak k t phanede arad m kitab bulamay nca denk gelmem sonucu gaza gelip ald m ve hemen o g n de okumaya ba lad m Ancak daha sonra da yazara iliskin yorumlara da bakt mda Hasan Ali Topta a yanl kitab ndan ba lad m fark ettim nk daha nce tecr be edinmedi im bir tarz var yazar n Olaylar geli irken de i ik karakterler zerinden yap lan anlat m, okumay zorla t r yor Ger ekle hayal aras nda defalarca kayboldum Kesinl Hasan Ali Topta daima okumak istiyor, s rekli erteliyordum Ancak k t phanede arad m kitab bulamay nca denk gelmem sonucu gaza gelip ald m ve hemen o g n de okumaya ba lad m Ancak daha sonra da yazara iliskin yorumlara da bakt mda Hasan Ali Topta a yanl kitab ndan ba lad m fark ettim nk daha nce tecr be edinmedi im bir tarz var yazar n Olaylar geli irken de i ik karakterler zerinden yap lan anlat m, okumay zorla t r yor Ger ekle hayal aras nda defalarca kayboldum Kesinlikle zamana yayarak okunacak bir kitap de il Bu ekilde okuma yap l rsa t m ayr nt lar birbirine kar abilir Yazar i in s ylenen okumas kolay sindirmesi zor ifadesini iliklerime kadar ya ad m Sonu gelmeyecek hissi veren uzun c mlelerle ilmek ilmek dokunan kitap, muazzam bir hikayeyle beraber sarsacak derecede etkiliyor insan Topta a mutlaka di er kitaplar yla devam edece im

 9. Berna says:

  Hasan Ali Topta n okudu um ilk kitab Do ru bir tercih yapt m m ok emin de ilim Kitap beni olduk a zorlad Tarz imdiye kadar okudu um en ilgin tarzlardan biriydi.Olay zaman d ng s n yakalamam, hangi b l mde kim ne anlat yor diye yakalamam olduk a uzun s rd Beni ok zorlamas na ra men kitab ok sevdim Kar k gelse de zamanla al p, s k lmadan okuyorsunuz.

 10. Sezgi says:

  kinci Hasan Ali Topta kitab m O kadar a rd m ki Resmen dumur etti kitap Nereden buraya ba land Nas l oldu Bu kimdi imdi konu an kim gibi bir ok soruyla ba m a r tt m Zor bir yazarla kar kar ya oldu umu anlad m M kemmel bir T rk e var kitapta Yani sadece c mleler aras nda bile kaybolabilirsiniz Al nt lamak istesem birbirinden ay ramam c mleleri Hepsi bir hikaye niteli inde bana g re.Di er kitaplar na k yaslayanlardan birka ki i Kay p Hayaller Kitab n be enmemi Di erler kinci Hasan Ali Topta kitab m O kadar a rd m ki Resmen dumur etti kitap Nereden buraya ba land Nas l oldu Bu kimdi imdi konu an kim gibi bir ok soruyla ba m a r tt m Zor bir yazarla kar kar ya oldu umu anlad m M kemmel bir T rk e var kitapta Yani sadece c mleler aras nda bile kaybolabilirsiniz Al nt lamak istesem birbirinden ay ramam c mleleri Hepsi bir hikaye niteli inde bana g re.Di er kitaplar na k yaslayanlardan birka ki i Kay p Hayaller Kitab n be enmemi Di erlerini okumad m i in bir ey diyemedim ama bu yorumlara biraz z ld m nk bana g re olduk a g zel, kaliteli ve kafa yoran bir kitapt Bitirdi imde b y k bir bo luk hissi olu turdu K k Hasan n hayalleri aras nda gezerken bazen Kevser, bazen Elif, bazen Hicabi, bazen Ali, bazen de sinemac oldum Bir yerde yazar n ocuklu undan yola kt n okudum Do ruysa daha da etkileyici ok yo un duygular n ve ge i lerin oldu u hikayeyi zetlemek istersem zorlan r m Nereden ba layaca m bilemem spoiler veririm kesin O y zden tavsiye edelim de herkes okusun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *