Harfler ve Notalar

Harfler ve Notalar[Reading] ➶ Harfler ve Notalar ➽ Hasan Ali Toptaş – Bluevapours.co.uk Metinlerini varolu ve yokolu zerine kurarak varolu ulu u ta raya ta mas yla zg nl k kazanan, t pk Kafka gibi sade dilinden y kselen m zikle giderek hayat yaz ya, yaz y ise b y l bir hayata benzeten bi Metinlerini varolu ve yokolu zerine kurarak varolu ulu u ta raya ta mas yla zg nl k kazanan, t pk Kafka gibi sade dilinden y kselen m zikle giderek hayat yaz ya, yaz y ise b y l bir hayata benzeten bir yazarYazma ser venini hayat kelime kelime geni letmek olarak adland ran Hasan Ali Topta , metinlerini birer senfoniye de d n t rerek, d ar yla i erinin, g r nenle i d nyan n, ger eklikle r yalar n, somutla soyutun arp mas ndan do an tekinsiz bir Harfler ve MOBI :✓ atmosfere a r yor okurunu Tam bir yaz ustal yla, T rk enin imk nlar n sonuna kadar zorlayarak, edebiyat n b y l d nyas na kap lar a arak S ylemeye gerek bile yok, Ne anlat yorsun sorusu, olduk a hantal bir soru asl nda Ne zaman bu soruyla kar la sam, bir de ben, Acaba hi bir ey anlatmam olmak m mk n m d r diye soruyorum kendime Do rusu, hi bir ey anlatmam olmay ok isterdim Her eyi ancak o zaman anlatm olurdum nk Topta , Do u dan km , sl mi mistisizmin edebi kazan mlar yla zenginle mi bir Kafka d r Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Hasan Ali Topta , a truck driver s son, was born in Baklan, southwest Anatolia, in After completing his military service, he survived by doing odd jobs until he found a position at the Office of Inland Revenue He worked in various small towns as a bailiff and treasurer, and finally as a tax officer Following the publication of a few short stories in journals and anthologies, he paid for the printing of his first volume of stories Bir G l n Kimli i in He submitted his second Harfler ve MOBI :✓ novel G lgesizler to the Yunus Nadi Prize jury, and won This novel was later adapted into a feature film Topta has received many other awards, including the Cevdet Kudret Liteary Award for his novel Bin H z nl Haz and the Orhan Kemal Award for Best Novel for Uykular n Do usu Yaln zl klar , poetic texts he constructed as a series of encyclopedia entries, has been successfully adapted to the stage Topta retired in , and since then has dedicated himself fulltime to his writing His most recent book, the novel Heba , will be published in English by Bloomsbury in , and is to be followed by the English translation of G lgesizler Topta s work has been published in many languages, including Dutch, French, German and Korean.

Harfler ve Notalar PDF/EPUB ñ Harfler ve MOBI
 • Paperback
 • 171 pages
 • Harfler ve Notalar
 • Hasan Ali Toptaş
 • Turkish
 • 19 May 2017

10 thoughts on “Harfler ve Notalar

 1. RACA says:

  nk her zaman i in sezmek, bilmekten daha iyidir Do rusu o g n kendimi nas l teselli ettim bilmiyorum Herhalde olay k k g sterecek birka b y k c mle bulmu umdur Kurgu d bir eserini okumak g zeldi.

 2. Serbay GÜL says:

  Bir g n Hasan Ali Topta ile sohbet etmek gibi bir hayaliniz var ise Harfler ve Notalar adl eserini al n ve okumaya ba lay n Kendine ait ya anm l klar ile birlikte edebiyata, m zi e, k sacas sanata dair d nceleriyle bu kitab nda bulu abiliyorsun Kitab n i erisindeki denemelerinden biri olan Hikaye Anlat c s na Ne Oldu da bahsi ge en hikaye anlat c lar gibi , sen kitab eline ald n an kuruluveriyor yan ba na Hasan Ali Topta ve anlat yor da anlat yor Ku lar Yas na Gider eserinde Bir g n Hasan Ali Topta ile sohbet etmek gibi bir hayaliniz var ise Harfler ve Notalar adl eserini al n ve okumaya ba lay n Kendine ait ya anm l klar ile birlikte edebiyata, m zi e, k sacas sanata dair d nceleriyle bu kitab nda bulu abiliyorsun Kitab n i erisindeki denemelerinden biri olan Hikaye Anlat c s na Ne Oldu da bahsi ge en hikaye anlat c lar gibi , sen kitab eline ald n an kuruluveriyor yan ba na Hasan Ali Topta ve anlat yor da anlat yor Ku lar Yas na Gider eserinden ok yakinen tan m oldu umuz babas n n hikayesinin k sa bir zeti gibi olan Kimseye Verilmeyen Kitap adl denemesi, muzip sonunun da getirdi i etkiyle benim en sevdi im denemesi oldu.Hepsi bir birinden g zel ama K r Noktada Kalanlar , Bir Bulu ma , Ne anlat yorsun, Ayakta Yazmak adl denemeler beni nispeten biraz daha i ine ald Bu kitab okuduktan sonra kitap bitmi say lmayacak , okudu unuz esnada ald n z notlar ve karalamalar dolay s yla da gibi bir liste k yor n ne okuman, dinlemek gereken eserler ve isimlerle dair

 3. Erkan says:

  Edebiyat g zel ey hakikaten D nsenize 10 15 lira verip bir kitap al yorsunuz, Hasan m Ali anlat yor siz dinliyorsunuz Bundan b y k bir zevk olabilir mi Hayran oldu um bir yazar kendisi Ge ti imiz hafta sonu imza g n vard zmir de, hasta oldu um i in gidemedi ime ok z ld m, kendisiyle tan mak isterdim Bu sefer roman de il deneme kitab yd okudu um Ama kalemi o kadar kuvvetli ki yk tad ndayd her biri lerinde edebiyata dair ok g zel ayr nt lar var, be endi i kitaplardan rnek Edebiyat g zel ey hakikaten D nsenize 10 15 lira verip bir kitap al yorsunuz, Hasan m Ali anlat yor siz dinliyorsunuz Bundan b y k bir zevk olabilir mi Hayran oldu um bir yazar kendisi Ge ti imiz hafta sonu imza g n vard zmir de, hasta oldu um i in gidemedi ime ok z ld m, kendisiyle tan mak isterdim Bu sefer roman de il deneme kitab yd okudu um Ama kalemi o kadar kuvvetli ki yk tad ndayd her biri lerinde edebiyata dair ok g zel ayr nt lar var, be endi i kitaplardan rnekler Yazar biraz daha iyi tan yabilmek i in de okunabilir Ben tan d k a daha da sevdim Birbirinden g zel ve etkileyici, naif, s k ld k a okunacak yirmi sekiz tane yaz var ok b y k keyifle okudum hepsini

 4. Hande Çakır says:

  Hasan Ali Topta tan, edebiyata, yazarl a ve hayata dair kimi zaman yk tad nda harika denemelerden olu an harika bir kitapt Zaman zaman a p okumak i in ba ucumda duracak bundan sonra.

 5. Tuğçe Kozak says:

  ok ok be enerek okudum , Hasan Ali Topta ile kar l kl sohbet etmek neler okudu unu g rmek ok g zeldi Bir s re ba ucumda duracak.

 6. Harmonyofbooks says:

  Bitmi bir dosyam var, nicedir onun virg lleriyle u ra yorum 5 5 u yoruma bile surat mda nas l bir tebess mle ba l yorum bir bilseniz Hasan Ali Topta tan ikinci kitab m fakat ansl y m ki ne kadar b y k bir yazar oldu unu daha ikinci kitab yla fark edebildim, ge kalmad m Uzun zamand r i imdeki deneme a l n bast racak bir kitap ar yordum Bu t rde okudu um birka kitab bile o t re ait oldu unu bilmeyerek okumu um me er Harfler ve Notalar nerisini g r nce ben fark na varmada Bitmi bir dosyam var, nicedir onun virg lleriyle u ra yorum 5 5 u yoruma bile surat mda nas l bir tebess mle ba l yorum bir bilseniz Hasan Ali Topta tan ikinci kitab m fakat ansl y m ki ne kadar b y k bir yazar oldu unu daha ikinci kitab yla fark edebildim, ge kalmad m Uzun zamand r i imdeki deneme a l n bast racak bir kitap ar yordum Bu t rde okudu um birka kitab bile o t re ait oldu unu bilmeyerek okumu um me er Harfler ve Notalar nerisini g r nce ben fark na varmadan kitaba yle bir ekildim ki k t phane raflar aras nda iri g zlerle aramaya koyuldum Nihayet buldu umda ise d n ald m onca di er kitap aras ndan ilk olarak bu kitaba ba lamak istedim ok sakin bir kafayla ve sindirerek haddinden fazla yava l kta okudum Bu kitab bitirdi im bir haftaya onca kitap daha s d rabilirdim ama bu tela l g nlerimi birka dakikal na g zelle tiren bu kitab o di er kitaplara tercih ederdim Yazardan Ku lar Yas na Gider kitab n okudu umda okuma seviyem hen z demlenmemi ti diyelim, u anda da tam k vam nda say lmaz ama istedi im seviyeye varmak zere Okuma ser venime bak yorum da nihayet b yle kitaplar keyif alarak okumak beni ok mutlu ediyor Kitab n i eri ine ge ersek her b l mde ba ka bir eye de iniliyor, her b l m insan ba ka bir yere savuruyor Kitab n i erisinde o kadar ok nl yazar ve eser ismi ge iyor ki not al rken ellerim a armaya ba layacakt Bir kere sadece bir yazar n kafas n okuyor olmak bile ok zel bir ey bu kitap i in Uzun zamand r kurgusuz ya ayamam diyordum ama kurgu olmadan da bir insan n, hatta zel bir yazar n d ncelerini okumakla kurgu okumak kadar keyif alabiliyormu insan Yazar n yazar olmak kadar okuyucu olman n da zorlu bir s re ten ge ti ini ima etmesi beni yle mutlu etti ki Arada bir kendi i sesimi duyuyor gibi oldum Anadolu insan m zdan, nl sanat lar m zdan, zellikle de her dinledi imde beni m thi duyguland ran Ne at Erta a de inilen sat rlar b y k bir tebess m ald benden Yazar n ailesiyle olan ili kisi, yazarl kar s nda babas ndan g rmek istedi i beklenti, kendi hayat ndan an lar yla kitap muazzamd Ku luk vaktinin anlam n biliyor olmak sevindirdi beni Yazar n di er kitaplar n da okumak i in sab rs zlan yorum, umar m onlar da b yle sindire sindire hakk n vererek okumaya al r m Yorumum sayesinde merak edip okumaya kalk anlar olursa kitab be enecek olma ihtimalleri beni imdiden bile mutlu ediyor Can g n lden keyifli okumalar dilerim.

 7. Sinem says:

  Hasan Ali beyle buyrun sohbete Adam resmen i ini d km ya ok g zel Enis Batur beyin Kitap Evi gibi referans kitab , i inde bin tane kitap var liste yap p okumaya kalksak epey zaman al r Hasan Ali beyle tan mak isteyen varsa hi durmas n okusun.

 8. Mehmet says:

  Bir suru kitabi okuma listememe eklememis saglamis, sicacik bir kitap.

 9. Hilal says:

  Hasan Ali Topta ile tan ma kitab m oldu Tam da yerinde oldu bence nk yazarla kar l kl muhabbet ediyormu gibi hissettim Her denemesini, her sayfas n keyif alarak okudum ve ok ho uma gitti Yazar n di er kitaplar n da okuyaca m kesinlikle Bir ok kitab da ke fedip okuma listeme ekledim bile Yazar baz kitaplarla ge tan t zaman ge kalm l k hissine kap l yordu, kendine k z yordu Bende ayn s n bu kitap i in hissettim.

 10. Resul says:

  Hasan Ali Topta la tan mak i in, onunla ok samimi bir dilde edebiyat sohbeti yapmak i in g zelce bir deneme kitab Daha nce tan mad m bir ok yazarla beni tan t rm , okuma listeme yepyeni eklemeler yapt rm t r Yani k saca bir deneme kitab ndan arayaca n z her eye sahip bir edebiyat ziyafeti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *