Aydaki Kadın

Aydaki Kadın➭ [Ebook] ➨ Aydaki Kadın By Ahmet Hamdi Tanpınar ➹ – Bluevapours.co.uk Aydaki Kad n Ahmet Hamdi Tanp nar n d rtte bitmi son roman n n, da n k m sveddelerinden merhum G ler G ven taraf ndan in a edilmi eklidir Aydaki Kad n tam anlam yla bir Tanp nar roman d r Eser kahrama Aydaki Kad n Ahmet Hamdi Tanp nar n d rtte bitmi son roman n n, da n k m sveddelerinden merhum G ler G ven taraf ndan in a edilmi eklidir Aydaki Kad n tam anlam yla bir Tanp nar roman d r Eser kahraman n n nice tan d klar n n binbir hat ras yla mekan doldurdu u stanbul un, zellikle Bo az n ve denizin roman oldu u kadar, bir t rl dile getirilemedi i i in, i te geni leyen, k vranan ve zehirleyici bir g ce d n en a k n roman d r Ben ocuklu umla evlendim Bu evde do mu tum Orada lmek i in evlendim diyen Leyla Bo azi i dirYazar eserini ayr ca siyasi bir roman olarak tasarlam t r T rkiye nin demokrasi tecr belerinin iflas , insanlar n iflas yla birle ir Bir bak ma hem Huzur hem de Saatleri Ayarlama Enstit sile birle en noktalar oktur Her roman na kendisini koymu olan Tanp nar bu romanda da vard r Aydaki Kad n g nl kleriyle birlikte okuyunca, Tanp nar n hayalleri ve g nl k ger ekler aras nda par alan , Selim in ya ad klar nda da takip edilebilir.

Ahmet Hamdi Tanp nar June January was one of the most important modern novelists and essayists of Turkish literature He was also a member of the Turkish parliament the Grand National Assembly of Turkey between and Tanp nar was born in Istanbul on June His father was a judge, H seyin Fikri Efendi H seyin Fikri Efendi was Georgian from Ma ahel Tanp nar s mother died at Mosul, when Tanp nar was thirteen Because his father s vocation required frequent relocation, Tanp nar continued his education in several different cities, including Istanbul, Sinop, Siirt, Kirkuk, and Antalya After quitting veterinary college, he resumed his educational career at the Faculty of Literature at Istanbul University, which he completed in As a literature teacher, he taught at high schools in Erzurum , Konya, Ankara, the Educational Institute of Gazi and the Fine Arts Academy At the Fine Arts Academy, besides teaching literature, Tanp nar taught in branches of aesthetics in arts, history of art and mythology From to , he entered the Turkish National Assembly as parliamentar of Kahramanmara In , he made an extensive journey to Europe, traveling many countries within six months such as France, Belgium, Holland, England, Spain and Italy Tanp nar died of a heart attack on the January in Istanbul His grave is in the A iyan Graveyard, IstanbulHe is one of the most important authors of Turkish literature, successfully combining Eastern and Western cultures within his writings Yahya Kemal Beyatl played an important role in his upbringing In his poetry, he uses Turkish classical music and dreaming as the textile of his works Both in his poetry and novels psychological analyses, history, the characteristics of his time, the binding between the society and the individual, dreams and the problems of civilization are given a great place One of his most significant works is The Time Regulation Institute Saatleri Ayarlama Enstit s The novel has been widely acclaimed as an ironic criticism of the bureaucratization process with the implication that its title suggests, though that is not what the book is all about In fact, the book can be read from quite different perspectives, and cannot be exhausted in only one reading First of all, it is a great psychological analysis of a man who suffers from being unable to adapt himself to his time, in other words to modern times So the fact of bureaucratization is indeed incorporated into a broader problem modernization and its impact on the individual Most of the characters of the novel seem to be struggling in strange ways in order to survive in modern times In this way, the concept of time occupies a central place, giving a deeper sense, even a philosophical taste to the novel.

Paperback ☆ Aydaki Kadın Kindle ✓
 • Paperback
 • 304 pages
 • Aydaki Kadın
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Turkish
 • 07 April 2019

10 thoughts on “Aydaki Kadın

 1. Laila says:

  Tanp nar n tamamlanmam roman n n vefat ndan sonra m sveddelerinden birle tirilmesiyle yay mlanm hali bu kitap Dolay s yla kurguda s kl kla kar lasabilece iniz kopukluklar size bo luk hissi verebilir Daha nce Tanp nar okuduysan z onun kelimelerle yaratt sihirli d nyay , insana dair hisleri ve karakterlerinin evresel g zlemlerini aktar n sevdiyseniz bu eserden de keyif alabilirsiniz Karakterler i inde As m i in ayr ca iki sat r yazmak istiyorum Eserin beni en o sa rtan, d nem Tanp nar n tamamlanmam roman n n vefat ndan sonra m sveddelerinden birle tirilmesiyle yay mlanm hali bu kitap Dolay s yla kurguda s kl kla kar lasabilece iniz kopukluklar size bo luk hissi verebilir Daha nce Tanp nar okuduysan z onun kelimelerle yaratt sihirli d nyay , insana dair hisleri ve karakterlerinin evresel g zlemlerini aktar n sevdiyseniz bu eserden de keyif alabilirsiniz Karakterler i inde As m i in ayr ca iki sat r yazmak istiyorum Eserin beni en o sa rtan, d nem elitinin karma k i d nyas n yans tan ki isi bence oydu Leyla ve Selim in i d nyas n okurken derin analizler yapma sans m oldu.Kitab n sonuna eklenmi derleyici notlar , hikayenin geli imine dair verilmi bilgiler kafamdaki soru i aretlerini cevaplar, doyurucu nitelikteydi Tamamlanm halini okuyabilseydik, T rk Romanc l nda yeni ve cesur bir denemenin keyfine varacakt k Okumadan lmeyin

 2. Figen says:

  Tasvirler ve ruh z mlemeleri ok g zel olsa da hikaye r nt s bana hitap etmedi nedense

 3. Aslihan says:

  Yazar n l m nden sonra kalan m sveddeleri eski harfle yaz lm olmas na ve t m d zensizli ine numaraland rmadan yoksun, hem defterlere hem de tek tek ka tlara yaz lm , zaman zaman tekrar eden par alar ra men b y k emek harcayarak yay na haz rlayan G ler G ven edebiyat okurlar na bir TAnp nar eseri daha kazand rmas ndan t r vg y hak ediyor Kitab n giri k sm nda ve sonunda kitab n haz rlan s reci hakk nda detaylar verilmi.K tap anlat m yla, g ndermeleriyle ve sembolik anlat m yla Osm Yazar n l m nden sonra kalan m sveddeleri eski harfle yaz lm olmas na ve t m d zensizli ine numaraland rmadan yoksun, hem defterlere hem de tek tek ka tlara yaz lm , zaman zaman tekrar eden par alar ra men b y k emek harcayarak yay na haz rlayan G ler G ven edebiyat okurlar na bir TAnp nar eseri daha kazand rmas ndan t r vg y hak ediyor Kitab n giri k sm nda ve sonunda kitab n haz rlan s reci hakk nda detaylar verilmi.K tap anlat m yla, g ndermeleriyle ve sembolik anlat m yla Osmanl dan T rkiye Cumhuriyeti ne ge i in bir b t n modernle me s recinin renkli, canl , insani bir resmini iziyor B t n kopukluklar na ve yar m kalm l na ra men b t n olarak g r len ey ya ad m z de i imin, yaratt t m radikal k r lmalara ra men eskinin yerine yeniyi koymada tam anlam yla ba ar l olmamas Daha da garip olan 1950li y llar anlatmas na ra men sanki bug n n T rkiyesi ni anlat rcas na g ncel olmas Menderes ve demokrat parti zerine s ylenenlere, geri kalm l k ele tirilerine bakt m zda bug n dahi ge erli olduklar n s ylemek m mk n zellikle dikkat ekici olan, TAnp nar n 1950lerde gayrim slimlerin g ndelik hayattaki yerine dair s kapal anlat m ve birka yerde 6 7 Eyl l olaylar n hat rlatmas Teknik olarak ok kopuk, yer yer b y k bo luklar i eren, okurda merak uyand ran baz unsurlar n z lmedi i bir metin Kitab na yay na haz rlan artlar alt nda bu ok anla l r Tanp nar n anlat m ndaki ak c l k, betimlemelerin g rselli i, duygular n ve karakterlerin ruh durumlar n n anlat m t m eksiklerine ve zorluklar na ra men kitab ok de erli k l yor

 4. Nesrin says:

  Aydaki kad n roman n arap i er gibi tad na vararak, koklayarak , ya ayarak yudum yudum okuyorum Hi bitmese diyorum i imden Anlat m n m kemmelli i bulunmaz bir rnek.Roman ok titiz bir al ma ile yazardan kalan d rt bin sayfal k al man n incelenip tasnifi ile sonu olmayan bir roman olarak haz rlanm.Sonunun olmamas benim i in hi nemli de il, nas lsa hayat sonsuzdur sonu olan insand r Olaylar biter, insanlar l r fakat hayat devam eder.Tanp nar n psikolojik roman dedirten analizleri Aydaki kad n roman n arap i er gibi tad na vararak, koklayarak , ya ayarak yudum yudum okuyorum Hi bitmese diyorum i imden Anlat m n m kemmelli i bulunmaz bir rnek.Roman ok titiz bir al ma ile yazardan kalan d rt bin sayfal k al man n incelenip tasnifi ile sonu olmayan bir roman olarak haz rlanm.Sonunun olmamas benim i in hi nemli de il, nas lsa hayat sonsuzdur sonu olan insand r Olaylar biter, insanlar l r fakat hayat devam eder.Tanp nar n psikolojik roman dedirten analizleri, g zlemleri ve bunlar sinik bir slupla anlatmas keyif veriyor Yazar neler umduk neler bulduk bu hayatta diyor sanki Kitab n sonuna az kala yorum yaz yorum nas lsa sonu yok , nas lsa nemli olan son de il, z yi ki m sfetteler kaybolmam , de erlendirilmi , T rk edebiyat na b yle bir eser kazand r lm

 5. Can Mutlu says:

  Roman n notlardan tefrika olmas nedeniyle ciddi bir ak ve b t nl k s k nt s var ne yaz k ki bitmemi de Karakterleri, hikayeyi ve ak ak lda tutmay zorla t r yor.Ancak sondaki eklerle birlikte, Tanp nar okumas yapanlar i in iki g zel detay var ilki Tanp nar n bir roman nas l kurgulad n , haz rl k s recini renebilmek kincisi, tamamlanamam olmas , kulland sembolizmin temsillerini daha anla l r, ortada k lm Roman sonundaki eklerle okurken yapt n z tahminleri kar la t Roman n notlardan tefrika olmas nedeniyle ciddi bir ak ve b t nl k s k nt s var ne yaz k ki bitmemi de Karakterleri, hikayeyi ve ak ak lda tutmay zorla t r yor.Ancak sondaki eklerle birlikte, Tanp nar okumas yapanlar i in iki g zel detay var ilki Tanp nar n bir roman nas l kurgulad n , haz rl k s recini renebilmek kincisi, tamamlanamam olmas , kulland sembolizmin temsillerini daha anla l r, ortada k lm Roman sonundaki eklerle okurken yapt n z tahminleri kar la t rma f rsat veriyor

 6. Monur72 says:

  Cumhuriyetin ilk d nemlerinde, palazlanmaya ba layan burjuvalar n kusturucu ya am San r m bu tip insanlar hakk nda bir roman yazmak bitirme tezi gibi bir ey say l yor yazarlar aras nda Ya k y roman ya da boktan burjuvalar n boktan hayat Aras yok mu bunun ya ok s k c Tanp nar k ll yat n almayacaksan z bula may n.

 7. Rüveyda says:

  Dali nin b y klar na b y kl k takt k.

 8. Faruk Oruç says:

  Taslak roman veya yar m kalm roman Aydaki Kad nAhmet Hamdi Tanp nar n son roman Yeni km anlam nda de il mr n n sonunda yazd , bitirmeye mr n n yetmedi i roman 1954 te yazmaya karar verdi i, 1956 da fikir tohumlar n n filizlendi i ama 1962 de vefat etmesi nedeniyle bitirilemeyen Aydaki Kad n roman Tanp nar n evraklar aras nda bulunan taslak ka tlar n n tasnifiyle rencisi G ler G ven taraf ndan haz rlan p biz sevenlerine arma an edilmi tir Romanda birtak m aksakl klar, anl Taslak roman veya yar m kalm roman Aydaki Kad nAhmet Hamdi Tanp nar n son roman Yeni km anlam nda de il mr n n sonunda yazd , bitirmeye mr n n yetmedi i roman 1954 te yazmaya karar verdi i, 1956 da fikir tohumlar n n filizlendi i ama 1962 de vefat etmesi nedeniyle bitirilemeyen Aydaki Kad n roman Tanp nar n evraklar aras nda bulunan taslak ka tlar n n tasnifiyle rencisi G ler G ven taraf ndan haz rlan p biz sevenlerine arma an edilmi tir Romanda birtak m aksakl klar, anla lmazl klar var ama bunun nedeni elbette roman n bitirilememesi rol oynuyor Bu yar m kalm l a ra men metinde Tanp nar n solu u hissediliyor R ya, bilin alt , imge, zaman gibi Tanp nar n anahtar kavramlar bu romanda da kar m za k yor Bunun yan nda kinci D nya Sava , Demokrat Parti D nemi gibi yak n tarih konular da arp c ekilde yer al yor romanda ayr ca kitab n sonunda yer alan roman plan n ve Tanp nar n romanla ilgili defterine yazd klar n okudu unuzda romanda 6 7 Eyl l Olaylar n n, ayd n k yl at mas n n romanda arp c ekilde yer almas n planlad n reniyoruz.Huzur, Sahnenin D ndakiler, Mahur Beste kadar sars c olmasa da bu kitab be enece inizi d n yorum Kitab okurken taslak roman okudu unuzu unutmay n Bunu bilerek okumak ayr keyif veriyor yi okumalar

 9. Terss says:

  ok h z nl bir Ahmet Hamdi Tanp nar kitab Yar m kalm olmas ndan m geldi bu h z n yoksa Ahmet Hamdi nin bitiremeden lmesinden mi bilemiyorum.M thi i hesapla malar i eren bu yar ml ile ahane kitapta en ok i sesler konu mu Acayip bir histi bu Selim, hurafevi korku, azap, bilinmez bir y n ey ve belki de uzvi yorgunluk kar k bu hissi ataik bir l net gibi b t n hayat boyunca i inde haz r bulmu tu Onu yaln z Leyl bana unutturdu Arzuyu bir nevi ermi lik tecr besi gibi kabul e ok h z nl bir Ahmet Hamdi Tanp nar kitab Yar m kalm olmas ndan m geldi bu h z n yoksa Ahmet Hamdi nin bitiremeden lmesinden mi bilemiyorum.M thi i hesapla malar i eren bu yar ml ile ahane kitapta en ok i sesler konu mu Acayip bir histi bu Selim, hurafevi korku, azap, bilinmez bir y n ey ve belki de uzvi yorgunluk kar k bu hissi ataik bir l net gibi b t n hayat boyunca i inde haz r bulmu tu Onu yaln z Leyl bana unutturdu Arzuyu bir nevi ermi lik tecr besi gibi kabul etti i o y llar d nd Kutsal n da muayyen hududu yok, o da izafi Leyl n n zaman nda bu hissi ba ka kad nlarla d p kalkt m zaman duyard m nsan denen logaritma Ni in her fikir, zerinde d n nce biraz zerine bas nca bir l hzada b r taraf na ge iliveren r k bir tahta perde oluyor Bence kitab n t m omurgas n n zerine kurulu oldu u ifade ise u K ks z bir yosun gibi Ait olamama hissi ancak bu kadar muazzam anlat labilirdi Ait olmak isteyip bunu becerememe durumuVe muhte em bir final nsan insana tahamm l edemez nsan insana muhta t r nsan insana y klenir, insan insanla ya ar B t n fel ketimiz ve tezatlar m z burada Daima birbirimizle ha r ne iriz ve birbirimize bir t rl tahamm l edemeyiz Allah n ba l ca vazifesi de bu de il mi aram zda nc s fat yle bulunmas i in de il mi

 10. Buket . says:

  Kendisinin l m yle yar m kalan son roman Daha nce yar m kalm bir roman okumad m i in bu y n yle ilgin bir tecr be oldu Roman n m sveddesi, T rkiyat Enstit s nde bulunan yakla k d rt bin sayfal k evrak aras nda bulunmaktaym Evraklar i erisinden derlenen roman m sveddesine bak ld nda roman n yakla k d rtte n n yaz lm oldu unu anla l yormu te yandan Tanp nar, daha 1954 y l nda kendisiyle yap lan bir r portajda Aydaki Kad n diye bundan ok ayr , ok ba ka, daha derin ve Kendisinin l m yle yar m kalan son roman Daha nce yar m kalm bir roman okumad m i in bu y n yle ilgin bir tecr be oldu Roman n m sveddesi, T rkiyat Enstit s nde bulunan yakla k d rt bin sayfal k evrak aras nda bulunmaktaym Evraklar i erisinden derlenen roman m sveddesine bak ld nda roman n yakla k d rtte n n yaz lm oldu unu anla l yormu te yandan Tanp nar, daha 1954 y l nda kendisiyle yap lan bir r portajda Aydaki Kad n diye bundan ok ayr , ok ba ka, daha derin ve ferd meseleleri ele alan bir roman m var Fakat ne zaman bitirece imi bilmiyorum diyerek romandan s z etmi Bundan diye bahsetti inde Saatleri Ayarlama Enstit s roman Tamamlansayd nas l olurdu diye insan d nmeden edemiyor tabii Ama bu kadar yla da detayl insan ruhu analizleri, bol bol simgesellik, g ndelik ger ekler kar s ndaki aresizlik buram buram bir Tanp nar roman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *