Tuhaf Bir Kadın

Tuhaf Bir Kadın❰PDF❯ ✪ Tuhaf Bir Kadın Author Leylâ Erbil – Bluevapours.co.uk Leyl Erbil in zihinsel zg rl , en ba ta, yap tlar n n, al ld k edebiyat t rlerinin s n rlar n zorlama sonucunu do urmu tur Genellikle yk c ve romanc olarak tan nsa da, Erbil in yayg n kabul g ren bu e Leyl Erbil in zihinsel zg rl , en ba ta, yap tlar n n, al ld k edebiyat t rlerinin s n rlar n zorlama sonucunu do urmu tur Genellikle yk c ve romanc olarak tan nsa da, Erbil in yayg n kabul g ren bu edebi t rlerle, onlar n klasik formlar yla bir sorunu oldu u hemen her yap t nda fark edilir Kabaca roman , yk diyebilsek de, t r n , yasland gelene i ilk anda tam belirleyemedi imiz, birbirini yinelemeyen, kendine Tuhaf Bir MOBI :✓ zg yap tlar ortaya karm t r Yine de, belli bir tan kl ktan sonra, bilmedi imiz bir metni elimize ge se, onun Erbil e ait oldu unu rahatl kla anlar z Tuhaf Bir Kad n n nceleri bir yk kitab san lm olmas bu ba lamda ilgin tir Yazar n roman n bitirmemesi de nemlidir Bu roman n yeni bask s nda yazar, okura, Mustafa Suphi nin kaderiyle ilgili yeni kaynaklar ula t r r Dikkat edilirse, tan m gere i bitmi , yazar ndan kopmu , okura f rlat l p orada kalakalm bir edebi t rde, romanda yap lmaktad r bu g ncelleme.

Leyl Erbil is one of the leading female contemporary writers of Turkey, author of four novels and three collections of short stories, a book of essays and a biographical text about one of the best woman writers in the Turkish language, Tezel zl , who died in her early forties Educated in Istanbul, she has also worked as a translator In the s she was involved in the activities of the Turkish Labor Party, which was the most influential socialist party at the time Her stories Tuhaf Bir MOBI :✓ are usually based on emotional and sociological conflicts of individuals and the society Whether it is a love story or the story of a family or about the political and social developments of society, she usually presents contradictory states and situations and motivates the reader to deepen his her thought about the matter One of the author s main principles is that her works are not to be nominated for any of the literary contests or for any organizations that distribute awards The author s latest novel The Three Headed Dragon Ba l Ejderha has been published in Other Books NovelsTuhaf Bir Erkek A Strange Man Kalan Rest Ba l Ejderha The Three Headed Dragon C ce Dwarf Mektup A klar Love s Letters Karanl n G n Darkness of the Day Tuhaf Bir Kad n A Strange Woman Short StoriesEski Sevgili Old Sweetheart Gecede In the Night Halla The Wool Fluffer EssaysZihin Ku lar Mind Birds.

Tuhaf Bir Kadın PDF õ Tuhaf Bir MOBI :✓
  iOS for the iPad is the biggest iOS release ever ula t r r Dikkat edilirse, tan m gere i bitmi , yazar ndan kopmu , okura f rlat l p orada kalakalm bir edebi t rde, romanda yap lmaktad r bu g ncelleme."/>
 • Paperback
 • 188 pages
 • Tuhaf Bir Kadın
 • Leylâ Erbil
 • Turkish
 • 23 March 2017

10 thoughts on “Tuhaf Bir Kadın

 1. Cemre says:

  kinci Leyl Erbil im Bundan k sa bir s re nce Karanl n G n n okumu ve ok sevmi tim, o sebeple de aray a mak istemedim Kitap d rt b l mden olu uyor K z, Baba, Ana, Kad n lk b l m bende tam da Karanl n G n gibi bir kitap okudu um hissiyat n uyand rm ken Baba b l m ile birlikte bir miktar hayal k r kl na u rad m s ylemem laz m Ana ve Kad n b l mleri beni Baba kadar bunaltmasa da K z kadar keyif vermedi bana Yine de genel olarak doyurucu bir okuma oldu unu s ylem kinci Leyl Erbil im Bundan k sa bir s re nce Karanl n G n n okumu ve ok sevmi tim, o sebeple de aray a mak istemedim Kitap d rt b l mden olu uyor K z, Baba, Ana, Kad n lk b l m bende tam da Karanl n G n gibi bir kitap okudu um hissiyat n uyand rm ken Baba b l m ile birlikte bir miktar hayal k r kl na u rad m s ylemem laz m Ana ve Kad n b l mleri beni Baba kadar bunaltmasa da K z kadar keyif vermedi bana Yine de genel olarak doyurucu bir okuma oldu unu s ylemem m mk n S rada Eski Sevgili var

 2. Hakan says:

  Leyla Erbil beni daima heyecanland ran bir yazar Yine keskin bir ayd n ele tirisi var Tuhaf Bir Kad n da Ama itiraf etmeliyim ki imdiye kadar okudu um kitaplar ndan en az be endi im bu oldu Asl nda d rt b l mden olu an eseri b l mler halinde de erlendirecek olsam, kitab n yakla k te birlik k sm n kapsayan K z ba l kl ilk b l m m kemmel t m ayd nlar m z n, zellikle kad nlar ve de tabii kendilerini anlamak isteyenlerinin okumas gerekir , Baba ve Ana b l mlerini felaket, sondaki Leyla Erbil beni daima heyecanland ran bir yazar Yine keskin bir ayd n ele tirisi var Tuhaf Bir Kad n da Ama itiraf etmeliyim ki imdiye kadar okudu um kitaplar ndan en az be endi im bu oldu Asl nda d rt b l mden olu an eseri b l mler halinde de erlendirecek olsam, kitab n yakla k te birlik k sm n kapsayan K z ba l kl ilk b l m m kemmel t m ayd nlar m z n, zellikle kad nlar ve de tabii kendilerini anlamak isteyenlerinin okumas gerekir , Baba ve Ana b l mlerini felaket, sondaki Kad n da ilk b l m kadar olmasa da arp c olarak niteleyebilirim Halk i in kendini feda etmek isteyen, ama hayalk r kl na u rayan bir tuhaf kad n n hikayesi Bug n hepinizi ayr ayr tan yorum T rk ayd n n n hangi ac lar i inde k vrand n g zlerimle g rd m Onlar n kad na ne g zle bakt klar n rendim Onlar, bizi kabul etmek istemiyor Onlar, aralar nda g rmek istemiyorlar T rk kad n n , bakma yle her birinin Atat rk devrimcisiyim diye aslan kesildi ine, kendileriyle e it olmam z , bizim de salt sanat konu mak i in, sanat dostlar edinmek i in oralara girip kmam z yediremiyorlar erkekliklerine, zora gelince kar p bilmem nerelerini g stermeleri bundan Osmanl bunlar daha, Osmanl Osmanl dan da beter 1971 de yay nlanan bu s zler hala ge erli de il mi

 3. Özgür Oklap says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Birbirinden farkl tekniklerle yaz lm , K z , Baba , Ana ve Kad n ba l kl 4 b l mden olu an Tuhaf Bir Kad n , Leyl Erbil in 1971 de yay mlanm ve bitirmedi i ilk roman Roman n ismi, bir kad n n hem de tuhaf bir kad n n hikayesini okuyaca n z i aret etse de, kad n kimli inin hem kad n n kendisi hem de evresi taraf ndan nas l g r nd nden T rk solu ve halk aras ndaki s rekli a k duran makasa, T rk solunun halk bilin lendirme u ar l ndan Onbe lerin Mustafa Suphi ve 14 yold Birbirinden farkl tekniklerle yaz lm , K z , Baba , Ana ve Kad n ba l kl 4 b l mden olu an Tuhaf Bir Kad n , Leyl Erbil in 1971 de yay mlanm ve bitirmedi i ilk roman Roman n ismi, bir kad n n hem de tuhaf bir kad n n hikayesini okuyaca n z i aret etse de, kad n kimli inin hem kad n n kendisi hem de evresi taraf ndan nas l g r nd nden T rk solu ve halk aras ndaki s rekli a k duran makasa, T rk solunun halk bilin lendirme u ar l ndan Onbe lerin Mustafa Suphi ve 14 yolda katline kadar farkl konulara ele tirel parmaklarla dokunan olduk a ilgin bir kitap nce isimsiz bir K z ile tan t r r okuru Leyl Erbil Sevgili g nl k gibi giri ler ve tarih enti i olmasa da bir g nl kt r kar n zda duran iir yazan bir niversite rencisinin kaleminden ele tirel sat rlar okursunuz Evlilik kurumu, ataerkil aile yap s ve onun bekaret bek isi anneleri, kendisine aire diye hitap eden, sten bakan erkek egemen sanat evresi ve bu sanat evresinin ahlaki konumlan , okumu yazm kesimdeki insan ili kileri keskin oklar n hedefindedir.Sonra l m d e inde denizci bir Baba kar kar m za Onun i sesini, yer yer de say klamalar n i itiriz, bilin ak tekni iyle ve monologlarla r lm bu ikinci b l mde Daha sonra Tuhaf Bir Kad n olacak K z n ismini Nermin de ele verir baban n a z ndan d k lenler Nermin deki sol damar so uk g zlerle izleyen bir babad r, yata a uzanm l m bekleyen Onun solculu unda kitab n sonunda Nermin in aynadaki yans mas yla tart rken kendisinin de sorgulayaca insanlar sevmeme misanthropy g rmekte ve onu babalar gibi ele tirmektedir Bu b l mde Karadeniz a z yla yo rulmu dilin okurda b rakt tad n tarifsiz olmas n n yan nda Onbe ler katline yap lan g ndermeler de dikkat ekmeye de er Baban n kendisi gibi denizci a abeyinin hasbelkader tan m oldu u Mustafa Suphi nin ld r l n bir saplant haline getiri i, Suphi yi kim ld rd diye durmadan sormas , l m d e inde say klayan baban n ge mi ine att oltaya s rekli tak l r Leyl Erbil, edebiyat m zda pek g r lmeyen bir bi imde Onbe lerin katline ili kin yeni bulgular roman n n her yeni bask s na ekler nc b l mde yine Nermin oturur anlat c koltu una Biraz daha b y m ve evli bir Nermin dir bu sefer kar m zdaki Anlatt klar ndan, olanlar n ger ek de il de Elias Canetti nin K rle me sine selamla kafadaki d nya da olup bitti ini hissedersiniz len baban n cenazesinin ard ndan evde toplanan muhafazakar bir s lale Lenin in duvarda as l foto raf n n y rt lmas ndan, s lale mensuplar n n Nermin in k l darbeleriyle do ranmas na kadar var yor zihinde ger ekle enler Ana , son b l mde yine arp c bir bi imde i lenecek ve ele tirilecek konular n sol ve halk aras ndaki geni a , halka bilin a lama tohumlar n ustal kla at yor.Ve son b l m Kad n Bu sefer 3 tekil anlat c yla ba lar, bilin ak yla devam eder Solun kitleselle mesi gereklili ine olan inanc y re inde Nermin, halk bilin lendirme sevdas yla bir gecekondu b lgesine ta n r e iyle Yaz m n ba nda bahsetti im T rk solunun halka bilin a lama u ar l onu g l n hallere d r r ve o her eyin st nde tuttu u halk na bir t rl n fuz edemez, onlarla bir t rl b t nle emez Sonunda da aynan n kar s na yerle tirir onu Leyl Erbil Tuhaf Bir Kad n n okudu um iyi ve u ana kadar bulu tu um en tuhaf kitaplardan biri oldu unun alt n kal n kal n iziyorum

 4. iva° says:

  ovo je jedna udna pri a podijeljena na etiri poglavlja k i , otac , majka , ena i pisana neujedna enim tempom i stilom, imala sam problema uhvatiti bit prvi dio, k i pisan je kao dotjerani dnevni ki zapis devetnaestogodi nje turkinje interesantan i realisti an opis njene borbe s tradicionalnim turskim islamskim vrijednostima, prikazano kroz svakodnevicu i taman kad se pri a razvila, slijedi drugi dio, otac sasvim druga ijeg stila i dinamike, politi ki obojan i meni prili no ovo je jedna udna pri a podijeljena na etiri poglavlja k i , otac , majka , ena i pisana neujedna enim tempom i stilom, imala sam problema uhvatiti bit prvi dio, k i pisan je kao dotjerani dnevni ki zapis devetnaestogodi nje turkinje interesantan i realisti an opis njene borbe s tradicionalnim turskim islamskim vrijednostima, prikazano kroz svakodnevicu i taman kad se pri a razvila, slijedi drugi dio, otac sasvim druga ijeg stila i dinamike, politi ki obojan i meni prili no nerazumljiv s obzirom na ne poznavanje turske pro losti i politi ke situacije majka je vi e kao kratka crtica, umetak, i, za kraj, ena ona ista k i s po etka knjige, ali sada udana ena i politi ka aktivistica koja poku ava spojiti svoje privatno i javno.s ovakvim knjigama imam problem oko davanja ocjene definitivno nije lo e tko sam ja da ocrnim nekog knji evnika kao lo eg ako je dva puta nominiran za nobela , samo to nije literatura u kojoj sam se sna la, a jedine paralele mogla sam povu i s onom mladom buntovnom djevojkom s po etka i imati razumijevanja za odraslu enu razapetu izme u vlastitih potreba i o ekivanja vjerujem da ova knjiga puno vi e govori turskim itateljima, nego nama, autsajderima, jer se bavi specifi nom situacijom i kulturom i pretpostavlja razumijevanje turske povijesti

 5. Chilli says:

  Tuhaf bir kitap

 6. Zübeyde Özgür says:

  Epey bir ters k e oldum bu kitapla Ahmed Arif ten Leyl Erbil e mektuplar kitab ndan dolay Leyl Erbil i romantik bir kad n olarak canland rm t m kafamda Bu kitab n yazar Leyl Erbil ise ok zg n bir kaleme ve ok zg r bir ruha sahip Kitap 1970 lerde k yor ama g n m zde bile hala tabu olarak g r len ve konu ulamayan cinsellik, ensest vs gibi konular Leyl Erbil b y k bir ustal kla ve ok do al bir ekilde i lemi o zamanlarda Kitab belirli bir kal ba sokmak ok zor, de i ik bir t r Epey bir ters k e oldum bu kitapla Ahmed Arif ten Leyl Erbil e mektuplar kitab ndan dolay Leyl Erbil i romantik bir kad n olarak canland rm t m kafamda Bu kitab n yazar Leyl Erbil ise ok zg n bir kaleme ve ok zg r bir ruha sahip Kitap 1970 lerde k yor ama g n m zde bile hala tabu olarak g r len ve konu ulamayan cinsellik, ensest vs gibi konular Leyl Erbil b y k bir ustal kla ve ok do al bir ekilde i lemi o zamanlarda Kitab belirli bir kal ba sokmak ok zor, de i ik bir t r ortaya km san r m bu da Leyl Erbil in kalemine zg bir durum Roman, yk , g nl k, monolog ve bilin ak tekni i gibi bir s r t r i inde bar nd ran kitap yazar gibi farkl bir d nce d nyas n n r n olmu K z, Baba, Ana ve Kad n olarak d rt b l me ayr lan kitap her b l mde farkl bir edeb t rle anlat ya devam ediyor K z evin k z n n gen lik d nemini ve ailesini k z n a z ndan anlat yor.Baba evin babas n n ge mi ya ant lar n ve siyasi ba lant lar n bilin ak tekni i ile veriyor.Ana evin annesinin a z ndan devam ediyor hikaye ve tabi bu arada y llar ge iyor bir yandan da Kad n evin k z b y m art k k rkl ya lar na gelmi ve ge mi e dair hesaplasmalar na ba lam Kitab n en sevdi im k sm evin k z Nermin in a z yla anlat lan K z ve Kad n b l m oldu zellikle ilk b l m kendine hayran b rakt rd S rf ilk b l m insanlara okutmak i in bile nerebilirim kitab Kad n b l m ise ortalama geldi Baba b l m de beni siyasi olarak biraz a t Siyasi bir hesapla may bilin ak tekni iyle anlatmas baya zorlad En ok yoruldu um k s m da buras oldu Ama genel olarak kitab ok zg n ve cesur buldum lk b l m i in bile okunmaya de er

 7. ehk2 says:

  Leyla Erbil le tanisma tecrubesi bu okumayi nasil degerlendirecegimi bilemedim Sol yanim, biraz isyan ediyor, abarti buluyor diger yanim az bile soylemis diye hak veriyor Daha klasik bir anlati tarziyla gunluk aktarimi universite yillari baslayan kitap, orta kisimlarinda olmekte olan babanin ic konusmalariyla, gecmise ve tum aile ve ulke tarihine ve Mustafa Suphi ye yolculuk yapiyor ama bu oldukca karmasik, icinden cikilmaz ve yabanci kaldi benim icin baliklar, gemiler, makine parcala Leyla Erbil le tanisma tecrubesi bu okumayi nasil degerlendirecegimi bilemedim Sol yanim, biraz isyan ediyor, abarti buluyor diger yanim az bile soylemis diye hak veriyor Daha klasik bir anlati tarziyla gunluk aktarimi universite yillari baslayan kitap, orta kisimlarinda olmekte olan babanin ic konusmalariyla, gecmise ve tum aile ve ulke tarihine ve Mustafa Suphi ye yolculuk yapiyor ama bu oldukca karmasik, icinden cikilmaz ve yabanci kaldi benim icin baliklar, gemiler, makine parcalari, limanlar, sarkilar gibi Cenaze evindeki gercekustu Kanli Pazar savasi komikti yalniz Son kisim ise giderek karikaturlestirilerek celiskilerin, kopukluklarin ve tuhafliklarin vurgulandigi, Nermin in TIP li yillari En hosuma giden, rahatsiz eden, dusunduren kismi bu oldu Buradan aydin halk iliskisi uzerinde cikarimda bulunurken, yazilanlarin yalnizca duz anlami degil, ironik ve cift tarafli yanlari da goz onunde bulunduruluyordur umarim Bir de esas mesele, buradaki geri kalmislik, Ataturk reformlari, gericilik vs gibi sosyolojik bir tartismadan cok, insan sevmekle mucadeleye ne icin giriliyor oldugunun iliskisi bence Buna once kisisel olarak bir karar verilmeli.Turk sosyalist hareketinin tarihi ile ilgili olanlara, benim gibi gecikmeden okumalarini oneririm Tatmin edici cevaplar aldim mi ya da bekledigim eseri bulabildim mi emin degilim ama sorulari vaktiyle ortaya koymus, belirginlestirmis oldugu icin onemli bir kitap oldugunu dusunuyorum Ha, unutmadan bir de kadinlik durumuyla ilgili onemli seyler var onun degerlendirmesini baskalari benden daha iyi yapacak konumdadir.Son olarak, Leyla Erbil in politik alanda nerede durdugunu merak ediyorum kendi biyografisi ile bu tuhaf kadin arasindaki mesafeyi Bu tuhaf kadinla arasindaki iliski ne kadar elestirellik iceriyor, ne kadar tasvip etmeye dayaniyor du Ayrica bu kitap nasil karsilandi Degisik okunmus, dumduz okunmus olabilir, Islam in oldugu topraklarda biz yabanciyiz, oyle kalacagiz seklinde cikarim yapilmis olabilir, kimisi aydina kimisi halka saydirmaya vesile yapmis olabilir Bunun icin hem diger kitaplarini hem de hakkinda yazilan kitaplari okumak lazim Ama zamanim var mi bilemiyorum

 8. şenay izne ayrıldı says:

  yaz ld d nem d n ld nde oldukca yenilikci ve zg n bir kitapt r kitap d rt b l mden olu ur k z, baba, ana ve kad n leyla erbil in di er yap tlar nda oldu u gibi b l mlerde birey, toplum, ideolojik fikirler, g ndelik hayat, ayd n sorunu bilin ak , g nl k ve nc ah s anlat m tekni i ile anlat l r okunmal ve zerinde d n lmelidir.

 9. Kaplumbağa Felsefecisi says:

  Leyla Erbil vefat ndan sonra tan d m Tam bir aktivist yazar olan Erbil, roman kurgusunda da yine bu t r bir karakter ile kar m zda Ba lang c olduk a s r kleyiciydi fakat sonra nab z d t diyebilirim.

 10. Bilge Guler says:

  Leyla Erbil i okuduk a hayrete d yorum Ne kadar muazzam bir yazar Yazari emiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *