Mektup Aşkları

Mektup Aşkları❴PDF / Epub❵ ☉ Mektup Aşkları Author Leylâ Erbil – Bluevapours.co.uk Leyl Erbil de a rl kl olarak arpan tek bir ey vard r Ba kald r d r bu Ba kald r her eydir onda Bir bak ma bunun i in yaz yor diyebiliriz Buradan b y k bir d zyaz karm t r Erbil Bu ilk a zda g r lmezdi Leyl Erbil de a rl kl olarak arpan tek bir ey vard r Ba kald r d r bu Ba kald r her eydir onda Bir bak ma bunun i in yaz yor diyebiliriz Buradan b y k bir d zyaz karm t r Erbil Bu ilk a zda g r lmezdir sanki gizli bir izlektir pek bilinsin istemiyordur Daha ok sezilsin, hissedilsin istiyordur Sanki ormanda ok yak n m zda akan bir elalenin s rekli sesini i itmemiz ama kendisini g remeyi imiz gibi lhan Berk.

Leyl Erbil is one of the leading female contemporary writers of Turkey, author of four novels and three collections of short stories, a book of essays and a biographical text about one of the best woman writers in the Turkish language, Tezel zl , who died in her early forties Educated in Istanbul, she has also worked as a translator In the s she was involved in the activities of the Turkish Labor Party, which was the most influential socialist party at the time Her stories are usually based on emotional and sociological conflicts of individuals and the society Whether it is a love story or the story of a family or about the political and social developments of society, she usually presents contradictory states and situations and motivates the reader to deepen his her thought about the matter One of the author s main principles is that her works are not to be nominated for any of the literary contests or for any organizations that distribute awards The author s latest novel The Three Headed Dragon Ba l Ejderha has been published in Other Books NovelsTuhaf Bir Erkek A Strange Man Kalan Rest Ba l Ejderha The Three Headed Dragon C ce Dwarf Mektup A klar Love s Letters Karanl n G n Darkness of the Day Tuhaf Bir Kad n A Strange Woman Short StoriesEski Sevgili Old Sweetheart Gecede In the Night Halla The Wool Fluffer EssaysZihin Ku lar Mind Birds.

Mektup Aşkları PDF ✓ Paperback
 • Paperback
 • 229 pages
 • Mektup Aşkları
 • Leylâ Erbil
 • Turkish
 • 07 March 2019

10 thoughts on “Mektup Aşkları

 1. Hakan says:

  Usta yazar Leyla Erbil mektup format n kulland bu roman , toplumumuzdaki, zellikle de okumu yazm kesimdeki kad n erkek ili kilerine sert bir bak i eriyor Yine g l bir ayd n ele tirisi de var Romandaki kad n karakterin de Jale, Sacide, Ferhunde ili kilerdeki rahatl , pragmatik yakla m dikkat ekici Erkekler ayr hikaye, ibretlik tiplemeler var Reha en sa lam geldi bana Jale ye yaz lan mektuplardan olu an kitab n sonundaki Jale nin iki mektubu ise a ka olan inanc n z var Usta yazar Leyla Erbil mektup format n kulland bu roman , toplumumuzdaki, zellikle de okumu yazm kesimdeki kad n erkek ili kilerine sert bir bak i eriyor Yine g l bir ayd n ele tirisi de var Romandaki kad n karakterin de Jale, Sacide, Ferhunde ili kilerdeki rahatl , pragmatik yakla m dikkat ekici Erkekler ayr hikaye, ibretlik tiplemeler var Reha en sa lam geldi bana Jale ye yaz lan mektuplardan olu an kitab n sonundaki Jale nin iki mektubu ise a ka olan inanc n z varsa sorgulatacak zellikte Asl nda kitab n genel havas b yle Ac t c ger ekler tabii Leyla Erbil in her yazd okunur, okunmal

 2. Gamze Nur Güleç says:

  Mektup A klar , t r bak m ndan farkl bir ekilde kar m za k yor Yaz m tekni i olarak Gen Werther in Ac lar yla benzer zellikte olup, mektup roman niteli ine sahip Kitab n ilk ba lar nda karakterlerin mektuplar kafam az da olsa kar t rm t Ancak kitapta ilerledik e her ey tastamam yerine oturdu zihnimde Yap t, farkl farkl karakterlerin genel olarak tek bir ki iye, Jale adl bir kad n karaktere yazd mektuplardan olu uyor Genel anlamda mektuplar a k, sevgi, arkada l k, fikir Mektup A klar , t r bak m ndan farkl bir ekilde kar m za k yor Yaz m tekni i olarak Gen Werther in Ac lar yla benzer zellikte olup, mektup roman niteli ine sahip Kitab n ilk ba lar nda karakterlerin mektuplar kafam az da olsa kar t rm t Ancak kitapta ilerledik e her ey tastamam yerine oturdu zihnimde Yap t, farkl farkl karakterlerin genel olarak tek bir ki iye, Jale adl bir kad n karaktere yazd mektuplardan olu uyor Genel anlamda mektuplar a k, sevgi, arkada l k, fikir at malar gibi bir ok tema zerinden ilerliyor Bununla birlikte mektuplar n sayesinde az ok olay rg s n de yakalayabiliyorsunuz Mektup roman olmas n n verdi i havayla her t rl mahremiyetin de ortadan kalkt g r lebiliyor Karakterler kendi b t n yle kendisini yans tm mektubun verdi i zellikten dolay Yazar n bilin li bir ekilde b yle bir tekni e ba vurdu unu d n yorum Bunun yan s ra Leyla Erbil in az da olsa Jale karakteri ile birlikte kendi hayat ndan baz kesitleri de g sterdi ini s yleyebilirim Son olarak da unu eklemem gerekirse, hi yle bir son beklememi tim Beni olduk a a rtt

 3. Pinar says:

  Bu roman hi bir d le kat lmam t r stanbul u Dinliyorum G zlerim Kapal y g zleri kapal okudu u i in so udum salaktan.ama yorgun kalbim cevap veremeyece im hisleri art k dinlemek dahi istemiyor.karakter sahibi olmak , ideal insan , mutlak i tenlik gibi deyimler dilinden d m yor. inan ki bu insanlar yok yery z nde imde bir ok anlar bitmek t kenmek bilmez bir y k nt , bir huzursuzluk var Bulamad m, bulamayaca m bir eyi daima ar yor gibiyim Nedir Beni mesut edecek ne Bu roman hi bir d le kat lmam t r stanbul u Dinliyorum G zlerim Kapal y g zleri kapal okudu u i in so udum salaktan.ama yorgun kalbim cevap veremeyece im hisleri art k dinlemek dahi istemiyor.karakter sahibi olmak , ideal insan , mutlak i tenlik gibi deyimler dilinden d m yor. inan ki bu insanlar yok yery z nde imde bir ok anlar bitmek t kenmek bilmez bir y k nt , bir huzursuzluk var Bulamad m, bulamayaca m bir eyi daima ar yor gibiyim Nedir Beni mesut edecek ne gibi bir eydir onu da bilmiyorum Biz neden bu boktan toplumu kertemedik. ne sab rl bir bekleyi sence ger ekten kalkacak m kiliseler, havralar, t ls mlar, camiler, muskalar, hakl toplum kurulduktan sonra tap nmalar. Mektubunuzda a klad n z gibi aynen Arkada n z Kemal beyin dava namusuna, Ahmet beyin efkatli duygular na, Zeki beyin sanatkar ruhuna, hsan beyin fizi ine, g zelli ine ve bir kad na sahip kma iradesine sahip hayat arkada n z , Allah n size nasip etmesine can g n lden duac oldu uma inan n Biz, o olmayan adam y z nden birbirimizi seve seve ayr l yoruz Jale Han m Bu bir onulmaz yara, bir zehirli korku, nas l anlatsam bilmem, beni ya amaya iten temiz bir duygunun, sevme duygusunun, bir canl l n katledili i, g zel bir eye bilerek k y l , gaddarl k Acaba her eye ra men su ba tan karan kad n n m Erkek tek ba na, sevgilisiz, kad ns z kimseyi aldatamayaca na g re su ger ekten de Havva n n m Yani hemcinslerine kar erkekle i birli i yapan kad n n kanc kl ndan m do uyor ihanetin asl A k da Allah gibi, ikisi de yok, ikisi de Allahs z. D par alanmas de il, ger e in inkar edilmesi. Dostlu un ge ici olmamas i in her y l bir yerde bulu al m. her ey ge icidir dostluk hazd r ve ge icidir, yitirecek oldu umuzu bilerek bulu al m. yerini sen s yle. sana yazarken mutlu bir dinginlikle k vrand r yor beni l m. lene dek yazabilirim sana art k. soylu bir bilince ermeliyim. bunu konu aca z seninle. sana ge en y l yazd m o iiri de g nderiyorum. ben onu art k hi be enmiyorum. eskimi buluyorum. sen bir an istiyorsun yleyse. bug ne de in insanlar tan d m sanm t m. ge de olsa anlad m ki nefret edilecek yarat klar. Kimseden bir ey beklemeden, kendinde tanr la man n ilesi, tanr olmakt r. Hi bir vakit yeniden ele ge iremez dostlu umuzu soysuzla t rmadan intihar et ben zaten hi bir vakit ele ge irilemez olan o eyin ne oldu unu bilmiyorum bir koket gibi dans eden l mle kar kar ya oldu unu s ylemek istiyorum sana. Sevgilim Tanr insan n riyas d r Sevgilim insan Tanr n n riyas d r Sevgilim riya insan n Tanr s d r Sevgilim riya Tanr n n insan d r Daha fazla konu turma beni bu ak am Bir t rl g ven veremedim sana Allah benim belam versin Gidip delirinceye kadar i ece im, c zdans z, paras z, sensiz..asl nda sevi mek nedir ki nsan n sevgi aray , sevgi al veri i de il midir Ben hep yanl l kla, geri kalm , vah i insanlar n aras na d m bir modern insand m, onun i in dillerini renince aradaki tek ayr m, n fus ka d mdaki T rk ve slam kayd olacak.benim zerimde hak iddia etmeni istiyorum, insan n birbirine kar mas sevgiden do ar nk Dostum, hala okul d n birka ki iyi bulup i erek geceyi kurtarmaktan s z ediyorsun, yahu bir uvald z boyu yol gidemedin mi hala, ben bir eyler yapt n , yazd n falan san yordum, hay bu k r olas toplum, anam z beceren u d zen uuraltlar na bir a bak. ayn basit mekanizma. tekd ze bir ya am de i tirme i g d s ellerine d t ya bir konu. onu berbat edesiye oynayacaklar. bir eyi sevememenin, bir eye kendini verememenin, kendi kendine yetememenin verdi i ki ilik azl kimi bunu iyilik ad yla, kimi kahramanl k diye, kimi kendini g stermek i in bir f rsat sayarak yani i inde kalm , bir t rl ya ama ge iremedi i g r leri, istekleri, felsefeleri var ya, ama yeri de ilmi , mekan de ilmi , f rsat bu f rsat bir de a zlar ndan zg rl k, ki iye sayg , ki ilik, birey laf eksik olmaz. ne halt edersen et ben senle d nya bir ahiret arkada l m bozmam. ben seninle muhayyel zlemler karde li imi de unutmam. bir s k nt duysam o da buna s k l rd derim. bir sevin duysam o da buna ne elenirdi derim. hoplamak z plamak gelir i imden o da buna hoplard derim. unu o da gizlerdi, unu o da ak diye ortaya koyard derim. hani bir ey ortada sabitle ir, besbelli durur, son s n rlar anla l r. art k ka p gitme iste i gelir ya insana. bunlar unutulmaz eylerdir Jaleci im. ayr lmaz b t nlerdir i imizde. ya ya am m n her an nda urda susard k derim, urda konu urduk, urda ayr l rd k. d nsen..sigara i sen. ben yerde yaz lar yazsam. kitaplar okusan. yazsan. az m mutlu olurdun. ah u memleketin d nda olsak seni s rt mda ta rd m ayaklar n da cebime sokard m ok can m yand u a k kalplilikten daha da yanacak. adam sen de. da lar gibi adamlar devriliyorken sa da solda, da lar gibi insanlar yok yerine telef ediyorlarken dostluklar, sevdalar, a klar kibrit pleri gibi gidi gidiveriyormu gitsin ne yapay m. insan hayattan kesildi ini sand zamanda bile. garip bir yazg hayata ba lanan ip ikler var elinde nsanlar n ya am nda att yanl bir ad mla lene dek ezikli inden kurtulamayaca , kendisini yle saptayaca , kendi varl yerine kendisine yabanc o varl kabul etti i ettirildi i , o varl k y z nden art k hep yenilmi li in izlerini ta yarak ya aman n zorunluluk oldu unu sand zamanlar vard r Bir e it insansal buyurganl n kurban m y m ben imdi Nedir as l sorun diye d n yorum. As l sorun As l sorun As l sorun tek ba na ayakta durabilmekte, yaln zl renebilmekte mi As l sorun sevgisiz ya ayabilmekte mi Sevgisiz kal p direnmeyi, sevgisiz kal p gene de boyun e memeyi, dilenmemeyi renmekte mi As l renmemiz gereken ey sevgisiz bir ya am d zeni mi ..vazge u ak l aramalardan. herkes kendi ger e ini s yler. b rak u dostluklar alaturkac l insan hayattan kesildi ini sand zamanlarda bile. ya ama ba lanan iplikler var elinde. k r k bir testiye vuran. gelip ge en. k rlang seli. g lgesi kal r st nde.

 4. Özlem says:

  Leyla Erbil in Tezer zl den Leyla Erbil e Mektuplar kitab n n ns z nde belirtti i gibi bir dosta verilmi s z n yerine getirili inin kitab d r Tezer zl ile iki konuda birbirimize s z vermi tik lki evlilik kurumunu, kocalar , daha ok e lerimizi anlatacak birer roman yazmakt Ben bu s z mektup a klar yla yerine getirmeye al t m yideki k t y , k t n n i indeki iyiyi g steren, son ikisi d nda t m Jale ye yaz lm mektuplardan olu an bir kitap Mektup A klar Leyla Erbil in en r Leyla Erbil in Tezer zl den Leyla Erbil e Mektuplar kitab n n ns z nde belirtti i gibi bir dosta verilmi s z n yerine getirili inin kitab d r Tezer zl ile iki konuda birbirimize s z vermi tik lki evlilik kurumunu, kocalar , daha ok e lerimizi anlatacak birer roman yazmakt Ben bu s z mektup a klar yla yerine getirmeye al t m yideki k t y , k t n n i indeki iyiyi g steren, son ikisi d nda t m Jale ye yaz lm mektuplardan olu an bir kitap Mektup A klar Leyla Erbil in en rahat okunan ve olduk a da s r kleyici olan romanlar ndan Roman boyunca g ven duygusunu sorguluyorsunuz Jale taraf ndan yaz lan son mektup d nda t m tarihsiz 1980 lerde mektubun ileti imde ne denli nemli oldu unu fark ediyorsunuz O d nemleri an msatmas a s ndan ok keyifle okudum Zeki ve Sacide ku kusuz roman n en orijinal karakterlerinden Roman sonuyla da okuyucular ters k eye yat r yor

 5. Theodora says:

  A IR SPOILERsonu ile a z ma s t on be dakika belki kendime gelemedim bitirdikten sonra zerimde bi a rl k oldu bir ok eye g venim sars ld ger ekten a k, sevgi var m kafam derinden kar t rd olu turdu u b t n olumsuz d nceler ve ruh hallerine ra men, inan lmaz ger ek i ve etkili bi kitapt.

 6. Sezgi says:

  Sanki Jale Leyla Erbil in kendisi Son mektup hayli a rtan a z a k b rakan cinsten Ahlak kuram ve ideoloji bak m ndan taban tabana z t oldu um bu kitab samimiyetle kendi a klar n s yledi i i in be endim.

 7. Günay says:

  Mektup A klar nda 8 ki i Jale ye mektup yazarlar Jale yi kitab n son iki mektubuna kadar okuyamay z Ahmet, hsan, Zeki, Reha Jale nin fl rtleri, erkek arkada lar d r Jale ye mektup yazarlar Jale, Ferhunde, Sacide liseyi bitirmi gen k z d r Ferhunde ve Sacide Jale ye mektup yazarlar Jale, Ferhunde, Sacide kendilerini a k pazar na karm erkek aramaktad rlar Bir s r erkekle fl rt ederler, koca ararlar Sacide i i a k a orospulu a kadar d ker Ferhunde baz maceralardan sonra ki i Mektup A klar nda 8 ki i Jale ye mektup yazarlar Jale yi kitab n son iki mektubuna kadar okuyamay z Ahmet, hsan, Zeki, Reha Jale nin fl rtleri, erkek arkada lar d r Jale ye mektup yazarlar Jale, Ferhunde, Sacide liseyi bitirmi gen k z d r Ferhunde ve Sacide Jale ye mektup yazarlar Jale, Ferhunde, Sacide kendilerini a k pazar na karm erkek aramaktad rlar Bir s r erkekle fl rt ederler, koca ararlar Sacide i i a k a orospulu a kadar d ker Ferhunde baz maceralardan sonra ki ili ine uygun olarak kendinden 16 ya b y k bir doktora var r Jale, ba ka erkeklerden sonra entellekt el Reha y , air Zeki yi, evlilikte a kla seks arayan hsan a k edip pe ine takt ktan sonra evlat, evlat, evlat , kaka bebek , dilsiz mee gibi s zleriyle, takt lakaplar yla, hitaplar yla banalitesini en a k ekilde ortaya koyan, ama romantik oldu unu iddia etti i Ahmet ile evlenir San r m Ahmet in hesapl a k mektuplar , sonsuz srar , her eyden vazge ip hayat n Jale ye odaklam tavr , ciddiyetini g stermesi a s ndan ev al p i ini d emesi, ben Jale siz ya ayamam demesi Jale yi evlilik karar nda etkilemi tir Ahmet, Jale ye g nderdi i mektuplar uyarlay p ba ka bir kad na da g ndermi hatta o kad n tavlam t r Jale olay renince intikam sevi meleri yapar Sonra asl nda kendisine lay k g rmedi i, a a lay p duydu u Ahmet y z nden ve Ahmet i in ba kas yla sevi ti inin, yani Ahmet e lay k oldu unun fark na var r Roman n ge ti i y llar akl ma tak ld Jale, Ferhunde, Sacide nin Atat rk n lmesine g lmeleri yaz ld na g re 1938 de lisede okuyor Romanda ikinci d nya sava ndan hi bahsedilmiyor ancak bir yerinde Kore sava na at f yap ld na g re olay en erken 1950 y l nda ge iyor olsa gerek O halde o kadar gen olamazlar bu k z evde mi kalm Ama bu durum romandaki anlat ma ters Belki de Kore sava ndan yanl l kla bahsediliyor Belki Kore Sava anakronizm yazar yanl l kla romana eklemi Romanda ba ka yan okumalar da mevcut Nagihan Kunduz un Leyla Erbil in Mektup A klar Roman nda Ki iler D nyas isimli incelemesi bence g zel ve keyifliydi.Mektup A klar n n daha ellinci sayfas na gelmeden Laclos un Tehlikeli Alakalar n d nmeye ba lad m Kitab n ruhunda bir s r paralellik g rsem de Mektup A klar okunas keyifli bir roman Not Laclos un Tehlikeli Alakalar n n bir ka T rk e evirisi var Tehlikeli li kiler olarak da evirilmi Benim en ok be endi im Nurullah Ata n sadele tirilmemi evirisi

 8. Kozmosevren says:

  Sevgilim, Tanr insan n riyas d r.Sevgilim, insan Tanr n n riyas d r.Sevgilim, riya Tanr n n insan d r.Sevgilim, riya insan n Tanr s d r.

 9. Mesut Bostancı says:

  This book feels like a Cliff s Notes for Leyle Erbil s whole philosophy if not here literary approach Even though it is muchsimple and straightforward than Erbil s characteristic modernist approach, I think this book is her most effective at exposing the hypocrisy of the figure of the male literary romantic in Turkish literature It s such a good flipping on the head of the usual sexist stereotypes, really exposing who is obsessed with love and relationships, the way that an obsession wi This book feels like a Cliff s Notes for Leyle Erbil s whole philosophy if not here literary approach Even though it is muchsimple and straightforward than Erbil s characteristic modernist approach, I think this book is her most effective at exposing the hypocrisy of the figure of the male literary romantic in Turkish literature It s such a good flipping on the head of the usual sexist stereotypes, really exposing who is obsessed with love and relationships, the way that an obsession with love at first sight and sentimentality is actually not innocent, sensitive, or valiant but in fact is a large stupid edifice of patriarchy Reading all of Ahmet s letters made me cringe, partially because I could recognize myself and my own lovesick dopeyness when I was in my early 20s They really were nothingthan mektup A klar as Jale calls them

 10. Laura says:

  scary, real, depressing, honest also heartbreaking, romantic, confusing, revealing really good writing will return to this again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *