Unutma Bahçesi

Unutma Bahçesi❧ Unutma Bahçesi free download ➛ Author Latife Tekin – Bluevapours.co.uk Gelenlerin o u karar n yla ilgili buna benzer eyler anlat r Dinlemek beni sarsard eskiden Hep bir atlama, kopma sesiyle, ayr lma h rt s yla zihnimde beliren, d nmemek zere giden insan imgesinin yerini Gelenlerin o u karar n yla ilgili buna benzer eyler anlat r Dinlemek beni sarsard eskiden Hep bir atlama, kopma sesiyle, ayr lma h rt s yla zihnimde beliren, d nmemek zere giden insan imgesinin yerini, ans z n i imde uyanan bir sezgi sonras nda, bir y rt nmayla d nyaya gelen insan g r nt s ald Nas l do duklar n an msay p bilmeden bunu anlatt klar n d nmeye ba lad m Ben art k b yle dinliyorum yk lerini Ama s ylemiyorum kimseye Latife Tekin Unutma Bah esi nde, toplumdan ve ehir hayat n n rutin dayatmalar ndan uzakla maya al an bir grup insan n umut y kl hik yesini anlat yor Erdem ve zg rl n pe indeki kahramanlar Tebess m, eref, Olgun ve C mert in bir Ege kasabas nda bulu arak, kendilerine do ayla i i e bir cennet bah esi kurmalar n n izini s r yor Yazar, yeni bir ya am kurmak i in yola kan kahramanlar aras nda gezinip onlara s z verirken, okuru ge mi , kimlik, unutma, cennet ve cehennem gibi kavramlar zerine d nmeye davet ediyor Yeni bir dil olu turdu u Unutma Bah esi nde, ikircikli bir anlat kuruyor Latife Tekin Ve romanlar n n g g zerg h n n s rd n ima edercesine arp c bir belirsizlikte karar k l yor Jale Parla.

Latife Tekin is one of the most influential Turkish female authors She was born in in Kayseri, Turkey She continued her education in Istanbul In , her famous novel Sevgili Ars z l m Dear Shameless Death was published The magic realism in the book was drawn from the Anatolian folklore and traditions Latife Tekin s childhood in Kayseri, a multicultural city at a central point in Anatolia, influenced both her first book and the others in this aspect.

Paperback ☆ Unutma Bahçesi Epub ✓
  Paperback ☆ Unutma Bahçesi Epub ✓ y kl hik yesini anlat yor Erdem ve zg rl n pe indeki kahramanlar Tebess m, eref, Olgun ve C mert in bir Ege kasabas nda bulu arak, kendilerine do ayla i i e bir cennet bah esi kurmalar n n izini s r yor Yazar, yeni bir ya am kurmak i in yola kan kahramanlar aras nda gezinip onlara s z verirken, okuru ge mi , kimlik, unutma, cennet ve cehennem gibi kavramlar zerine d nmeye davet ediyor Yeni bir dil olu turdu u Unutma Bah esi nde, ikircikli bir anlat kuruyor Latife Tekin Ve romanlar n n g g zerg h n n s rd n ima edercesine arp c bir belirsizlikte karar k l yor Jale Parla."/>
 • Paperback
 • 280 pages
 • Unutma Bahçesi
 • Latife Tekin
 • Turkish
 • 12 December 2019

10 thoughts on “Unutma Bahçesi

 1. Aslı Can says:

  Latife Tekin ile tan t ma memnunum Di er kitaplar n da merak ediyorum Bence kesinlikle kendine has bir ton yakalam , okuyun derim Sadece kitab n sonundaki ders niteli inde denebilecek k sm gereksiz buldum Kitap zaten okuyana sorular soran bir kitap, cevab d nmeyi de ke ke ona b raksayd

 2. Figi says:

  ok ilgin bir kafas var yazar n.Ba ta ilgi ekiciydi,ortalara do ru s k ld m,sona do ru g zelle ti,biti i anlamad m.Anlat m tarz na al mas biraz zaman al yor.Karakterleri de bir acayip.Ama genel olarak sevdim diyebilirim.

 3. Sıla Mutlu says:

  normalde de evde ok s k vakit ge iririm fakat karantina g nlerimi m mk n olan en st verimlilik d zeyiyle ge irmek isterken, bu kitab elime ald ma ok pi man m tamamen vakit kayb latife tekin beni ok a rtt.dil beni yordu, do al de il, ana karakter ya anm m yoksa ya an yor olmakta olan bir olaydan m bahsediyor asla belli de il ok fazla karakter var ama hi birinin bir derinli i yok kitap ne ile ba lad ne ile bitti fark edemedim bile okuyucuya katt hi bir ey yok, estetik a normalde de evde ok s k vakit ge iririm fakat karantina g nlerimi m mk n olan en st verimlilik d zeyiyle ge irmek isterken, bu kitab elime ald ma ok pi man m tamamen vakit kayb latife tekin beni ok a rtt.dil beni yordu, do al de il, ana karakter ya anm m yoksa ya an yor olmakta olan bir olaydan m bahsediyor asla belli de il ok fazla karakter var ama hi birinin bir derinli i yok kitap ne ile ba lad ne ile bitti fark edemedim bile okuyucuya katt hi bir ey yok, estetik a dan da zengin de il

 4. Ebru Ünlü says:

  3,5 asl nda ya ad n her an, her ya ad n an ya ar kla, sesle kokuyla tutu an, bilemedi imiz bir yang n var, an msad klar m z o yang n n duman insanlar mutlu bir sessizli in sarmas na dayanamay p bir s zle gerginlik yaratan Ki iler vard r z nt saklanmas gereken bir eydir ba kalar n n st n zden su i lemesine izin verdi imiz i in

 5. Yaprak says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Unutmak isteyenlerin topland bir alan ve unutmak isteyenlere kap s n a anlar Sonras nda gebe her eyi berbat eden k t ki i Bence Latife Tekin, Ursula Le Guin in T rk versiyonu.

 6. Burcu Yıldızer says:

  Unutmak zerine yaz lm ve bir bah enin s n rlar i erisinde ge en ama o bah eden ta an bir kitap Unutma Bah esi Tabii hat rlama ve an msama dan ba ms z kurgulanmam Belki de Unutma Bah esi i in insano lunun en b y k at malar ndan birisi diyebiliriz nk bu bah enin i erisinde ge mi , imdi ve gelecek bir arada

 7. Ayse Sen says:

  Kitapta alt izilesi bir ok c mle vard Bir solukta bitirdim Unutamayaca n z bir ey g r p unutmak isterseniz bir hikaye ba l yor ve benim dile im herkesin bu hikayede kendini bulmas d r yi okumalar.

 8. Elif Kalaycı Kuru says:

  Beni yoran bir kitapt derine inip anlamaya al sam da ya ok felsefik ya da soyuttu ki tat alamad m bitirmek i in kendimi zorlad m ok fazla karakter var Konu yok olay yok bana hitap etmeyen bir kitapt Be enmedim.

 9. Gursel Uckan says:

  a big disappointment on Latife Tekin after the long interruption of her authoring activities.

 10. Asli Aykaya says:

  Hard to understand maybe but if you get closer you can feel and become a part of Garden of Forgetting I translated the name directly don t know if it s the original translation name.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *