Bu Kitabı Çalın

Bu Kitabı Çalın❴KINDLE❵ ✽ Bu Kitabı Çalın Author Murat Gülsoy – Bluevapours.co.uk Ge ti imiz y l yay nlanan ilk yk kitab Oysa Herkes Kendisiyle Me gul ile dikkat eken Murat G lsoy, gen ku ak yk c leri aras nda yetkin slubu, zg n konular yla, kendisine yer a aca n n i aretlerini ver Ge ti imiz y l yay nlanan ilk yk kitab Oysa Herkes Kendisiyle Me gul ile dikkat eken Murat G lsoy, gen ku ak yk c leri aras nda yetkin slubu, zg n konular yla, kendisine yer a aca n n i aretlerini vermi ti Murat G lsoy un ikinci kitab olan Bu Kitab al n, yine birbirinden ba ms z g r nen yk ler i erse de, bir b t nl k duygusu yarat yor Bu Kitabı ePUB ✓ Klasik yk tad nda metinler sunan Murat G lsoy un yk leri, olays z geli en a da yk n n durgunlu unu ta m yor onunkiler tam tersine olay zerine kuruluyor Ger ekli in art k kurgusal bir eye d n t , kurgular n da hayat m z n her alan na yay ld n varsayan yazar, kurgusal alan n s n rlar n zorluyor ve okurdan yk ye aktif olarak kat lmas n bekliyor Pek ok yk s nde ger ekle kurmaca i i e ge iyor, yazar elindeki izlekle oyunlar oynuyor, okuru s rekli a rt yor yk ler, ger ekten ger ek st ne, fantastik bir anlatma a l yor Postmodern denebilecek anlat m n n izlerini ise yapt g ndermelerde, yk lerin i ine oturttu u ba ka metinlerde buluyoruz rne in Edip Cansever in iiri ya da O uz Atay n yk leriyle kurdu u ba lant larda Zekice kurgulanm bu yk ler, bir dolambac n gizemli yollar nda dola t r yor okuru lk kitapta oldu u gibi oyun izle i yine yk lerin pek o unda ne k yor yk lerinin ortak esi olan ironi ve karamizah, yk ki ilerinin ve durumlar n n son derece ba ar l imgesel betimlemeleri, Murat G lsoy un yk c l n n ne kan nitelikleri.

Murat G lsoy born started his literary career as a publisher and a writer of the bimonthly magazine Hayalet Gemi Ghost Ship in His works explore the metafictional potentials of self consciousness with page turning plots He also produced interactive hypertext works on internet exploring new ways of narrative G lsoy has published books in Turkey so far Besides short stories, he has three novels addressing modern masters Kafka, Borges, Eco, Stern, Fowles and Bu Kitabı ePUB ✓ Orhan Pamuk He is the recipient of most prestigious national literary awards Being a writer, he also works as an engineer for biomedical science, as a psychologist, as a teacher for creative writing He is the chairperson of the editorial board of Bogazici University Press Stehlen Sie dieses Buch is the first book to be translated into German Literaturca Verlag His last novel, A Week of Kindness in Istanbul has been translated to Chinese, Macedonian, Romanian, and Bulgarian.

Bu Kitabı Çalın Epub ✓ Bu Kitabı ePUB ✓
  iOS for the iPad is the biggest iOS release ever lsoy un ikinci kitab olan Bu Kitab al n, yine birbirinden ba ms z g r nen yk ler i erse de, bir b t nl k duygusu yarat yor Bu Kitabı ePUB ✓ Klasik yk tad nda metinler sunan Murat G lsoy un yk leri, olays z geli en a da yk n n durgunlu unu ta m yor onunkiler tam tersine olay zerine kuruluyor Ger ekli in art k kurgusal bir eye d n t , kurgular n da hayat m z n her alan na yay ld n varsayan yazar, kurgusal alan n s n rlar n zorluyor ve okurdan yk ye aktif olarak kat lmas n bekliyor Pek ok yk s nde ger ekle kurmaca i i e ge iyor, yazar elindeki izlekle oyunlar oynuyor, okuru s rekli a rt yor yk ler, ger ekten ger ek st ne, fantastik bir anlatma a l yor Postmodern denebilecek anlat m n n izlerini ise yapt g ndermelerde, yk lerin i ine oturttu u ba ka metinlerde buluyoruz rne in Edip Cansever in iiri ya da O uz Atay n yk leriyle kurdu u ba lant larda Zekice kurgulanm bu yk ler, bir dolambac n gizemli yollar nda dola t r yor okuru lk kitapta oldu u gibi oyun izle i yine yk lerin pek o unda ne k yor yk lerinin ortak esi olan ironi ve karamizah, yk ki ilerinin ve durumlar n n son derece ba ar l imgesel betimlemeleri, Murat G lsoy un yk c l n n ne kan nitelikleri."/>
 • Paperback
 • 189 pages
 • Bu Kitabı Çalın
 • Murat Gülsoy
 • Turkish
 • 14 February 2018

10 thoughts on “Bu Kitabı Çalın

 1. Sine says:

  Yazar n normal yk leri 4.5 tan 5 y ld z hak ediyor ama yazmak ile ilgili yk leri Yazar n Belle i, Kukla, Yasad yk ler ortalamay bir hayli d rd Yani bir ey okurken Yazar unu yap yor hissi olmamal , onu yapt n bitirdikten sonra anlamak daha g zel Biraz g z ne sokmak gibi Tam anlatamad m ama okurken rahats z etti bu t r yk leri Favorim Kay p E yalar B rosu.

 2. Perihan says:

  ten eve evden i e gidip gelirken akl m ka rmamak i in yk ler yazarak, hatta bu kayg lar m gizlemek istedi im i in bu konu zerine d nen kahramanlar yaratacakt m Yazar ger ekten b yle kahramanlar olu turmu kitab nda,hepsi ger ek gibi arkada listenize ekleniyor okurken.Murat Hoca n n bu kitab n alar m s n z bir arkada kitapl ndan , yoksa sat n m al rs n z bilemiyorum ama mutlaka bu kitab okuyun.Kitaptaki hikayeler bir kere ok zg n, kurgular merak uyand r c sonlara s r kleniyor ten eve evden i e gidip gelirken akl m ka rmamak i in yk ler yazarak, hatta bu kayg lar m gizlemek istedi im i in bu konu zerine d nen kahramanlar yaratacakt m Yazar ger ekten b yle kahramanlar olu turmu kitab nda,hepsi ger ek gibi arkada listenize ekleniyor okurken.Murat Hoca n n bu kitab n alar m s n z bir arkada kitapl ndan , yoksa sat n m al rs n z bilemiyorum ama mutlaka bu kitab okuyun.Kitaptaki hikayeler bir kere ok zg n, kurgular merak uyand r c sonlara s r kleniyor.Ben zellikle Kay p E yalar B rosu isimli hikayesini ok ama ok sevdim

 3. Özlem Güzelharcan says:

  Benim i in hayal k r kl oldu Hikayeler de karakterler de birbirine ok benziyor Yazar okuru a rtmaya yle ok odaklanm ki, yk lerin ruhu kalmam , sahtele mi ler sanki teker teker Kitab alalabilseymi im iyi olurmu yani.

 4. Mustafa Aiglon says:

  Bilemiyorum Yazarl k ve yazmak temal bu kadar ok hikaye okumak beni bunaltt Belki zamana yayarak okusayd m, her ey farkl olabilirdi Tek tek incelendi inde ba ar l yk ler say labilir lakin ok fazla tekrar hissi var gibi

 5. Aje says:

  ok fazla tekrar var yazarlar,r yalar a rt c kurgulardan olu tu u bahsedilen ancak hi bir yerinde a rmad m, ok zorlama bir kitap olmu ki yk y sonuna kadar getiremedim.Sadece K t Yola D en Ev de biraz g l msedim.Yaln zlar in ok zel Bir Hizmet ten sonra ikinci Murat G lsoy kitab md.San r m sonuncu olacak.

 6. Peri Kitapları says:

  belki de her ey b y k bir an msama an ndan ba ka bir ey de ildir Bunu kim bilebilir ki Bu kitab alar m s n z, sat n m al rs n z yoksa d n m bilemiyorum ama,kurgusal kalitesi y ksek, anlat m dili ak c ve dikkat ekici olan bu kitab , e er ciddi anlamda yk c l d n yorsan z okuyun.Ben s radan bir okurum, yk c l kle i im olmaz derseniz bileUnutmay n ki , d ardan eve geldi inizde g n n nas l ge ti diye gelen bir soruya kar siz de bir yk anlat r gibi o g n ya ad kl belki de her ey b y k bir an msama an ndan ba ka bir ey de ildir Bunu kim bilebilir ki Bu kitab alar m s n z, sat n m al rs n z yoksa d n m bilemiyorum ama,kurgusal kalitesi y ksek, anlat m dili ak c ve dikkat ekici olan bu kitab , e er ciddi anlamda yk c l d n yorsan z okuyun.Ben s radan bir okurum, yk c l kle i im olmaz derseniz bileUnutmay n ki , d ardan eve geldi inizde g n n nas l ge ti diye gelen bir soruya kar siz de bir yk anlat r gibi o g n ya ad klar n z anlat rs n z

 7. aslında yokuz says:

  yazarl k dersi veren birinden beklenebilecek t rde bir yk kitab.okuyucuyu a rtay m diye kurgular zerine kafa yorulmu yk ler var ama yazar n bir yazar olarak varl ve yazar n sizi bir okuyucu olarak g r n hissediyorsunuz bunlar bir sait faik te, orhan kemal de, f ruzan da hissetmezsiniz bu nedenle onlar n yk leri samimi ve s cak gelir bu yk ler ise iyi kurgular na ra men zorlama geldi bana kitapla ilgili bir ele tiri daha ekleyece im sonra.

 8. Evren Erarslan says:

  Ara ara stanbul u ziyaret ediyorum Genelde bulamad m kitaplar i in de sahaflar dola may seviyorum Yine hep gitti im Asl han Pasaj na u ruyorum Murat G lsoy un elimde olmayan t m kitaplar n tek tek soruyorum Sadece birinde okunabilir bir kopyas n buluyorum, alm yorum Topluca almak iste imi tek kitapla t rp lemek istemiyorum Kafama tak yorum nk bir hafta ncesinde Murat G lsoy imzal stanbul da Bir Merhamet Haftas n bitirmi im G lsoy un yazd her eyi okumak istiyorum Anc Ara ara stanbul u ziyaret ediyorum Genelde bulamad m kitaplar i in de sahaflar dola may seviyorum Yine hep gitti im Asl han Pasaj na u ruyorum Murat G lsoy un elimde olmayan t m kitaplar n tek tek soruyorum Sadece birinde okunabilir bir kopyas n buluyorum, alm yorum Topluca almak iste imi tek kitapla t rp lemek istemiyorum Kafama tak yorum nk bir hafta ncesinde Murat G lsoy imzal stanbul da Bir Merhamet Haftas n bitirmi im G lsoy un yazd her eyi okumak istiyorum Ancak stanbul bir haftada merhamet etmiyor Konu bu de il, geliyorum sadede Son d nemlerde ciddi anlamda kafa yordu um yeni nesil T rk yk c ler aras nda orta ya seviyesinde kaliteli bir yazar bulman n heyecan yla ve sa a sola kitaplar bulmak i in sald rman n neticesinde, dolas yla beklentilerimi de y kseltiyorum Kitaplar ediniyorum Bu sefer de okuma iste im kayboluyor Hep b yle olur Elde edene kadar heyecanlan rs n z, elinizin alt nda kal rsa y z ne bakmazs n z Bir ka sefer elime ge iyor bu kitap, bak yorum yine koyuyorum Yine a yorum g n n birinde ve b rakam yorum ok uzatt m ama zaten yazman n da bir uzatma hali oldu unu anl yorum D ncelerinizi aktar rken ya kestirmeden gidip kesik gibi vuracaks n z b a ya da doland r p ak l kar t r p vereceksiniz mesaj Ben mesaj da veremiyorum kesik de atam yorum Bu noktada G lsoy giriyor devreye Diyor ki yazmak kadar yazma zerine kafa yormak gerekiyor Kayg lanmadan fakat l l bi imde yaz yorum, k s k ate te samimile ti ini anlad mda ekiyorum yaz y ocaktan Alt n k s yorum eri ge ip servis etmem gerekiyor ama ben kitap ele tirisine ge iyorum onun yerine sonunda.Yazmak zerine kafa yormak ile ilgili bir yk kitab bu k noktas herhangi bir madde olabilir, herhangi bir d nce olabilir Hi fark etmez T m yk lerde bir deneme g ze arp yor Bu olsayd ne olurdu gibi bir d nceden yola k lm G nl k hayatta bir durum al yorsunuz, oraya abs rde yak n bir kanca tak yorsunuz, eki tiriyorsunuz istedi iniz yere T m hikayelerde bunu g rd m ben Zaten ilk hikayede, ger ek olaylar yazman n m yoksa hayalg c n kullanman n m daha etkileyici oldu u konusunda bir ka d nce zerk ediyor G lsoy sizlere yk lerden gitmek g zel olacakt r Konular g rd k e dikkatinize ekecektir mutlaka Beklentilerinizi y kseltmekten korkmay n Bu kitab al n 1 Bu Kitab al n S zlerin insanlar zerindeki etkisiyle alakal bir yk Yazar olmay d leyen bir adam, Bu kitab al n isimli kitap piyasaya s rer Sat l p sat lmayaca ndan daha ok al n p al nmayaca ile ilgilenmektedir G zeldi.2 Kay p E yalar B rosu Kay p e yalar n getirildi i bir ofiste ambar sorumlusu olarak al an adam n eline kay p bir anta ge er inden romanlar ve birka par a e ya kar Sonras nda kendisini hayal d nyas n n i inde bulur Basitti.3 Hindistan Yolculu u Hayatta baz dertlerden uzakla mak istersen kendisini ok acayip bir ili kinin ortas nda bulan adam n hikayesi lgin ti.4 H zl D nme Sanat Yaz ld kurstaki e itmene a k olan evlenme arefesindeki k z n hikayesi En iyisiydi.5 54 Numara n n Esrar Apartman e raf n n 54 numaral dairede ne olup bitti ini renme hevesi Olmasa da olurdu.6 K t Yola D en Ev Rastgele denk geldi i bir porno filmde kendi evini g ren temizlik hastas bir adam n dram Komikti.7 Yazar n Belle i Kitaptaki bir karakterin kendi benli i olabilir mi Ya da gitgide benlik kazanabilir mi Yapay zeka tarz de i ik ve g zel i lenmi bir yk.8 Hasta Bir Konak Yeni ta nd kona n bir iirle bezenmesine ait bir yk En be enmedi im yk bu oldu.9 Birka Dolar in Senaryo s k nt s ekmek istemeyen 3 arkada n yeni tan t bir adamla g rd kleri r yalar n n not tutulmas zerine anla maya var rlar S rpriz sonlu hikayelerden.10 Kukla Kendi yaratt karakterin i ine giren adam n hikayesi Kurgusu g zeldi.11 Sakla Beni Eski bir arkada sakla beni diyerek evine girmektedir Olaylar geli ir Yine tuhaft.12 Yasad yk ler T m bu yk ler i in emekli bir istihbarat , yazar ndan hesap sormaya kalkar Final i in g zel d nce

 9. melis says:

  1.3

 10. Ayça Sağlam says:

  Yazmakla ilgili meta duzey oykuler keyifli Alacakaranlik kusagina yaptigi gondermelerle bazi hikayelerde ic ice gecmis sarmallar yaratmis ve yazinin ve yazarin varligini bunlarin ortasina koyarak, degisik bir var olussal dongu icinden bize seslenmis Hikaye anlatma teknigi ve buldugu fikirlerden ziyade, varligin basladigi ve bittigi cizgileri irdelemesinden ve disa vurma seklinden hoslandim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *